Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z dn. 9 października 1997r., Nr 12, poz. 776 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 22 maja 2003r.w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z dn. 5 czerwca 2003r., Nr 100, poz. 926).

Turnus rehabilitacyjny jest jedną z form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Oznacza on zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników turnusu, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w zajęciach integrujących.

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się osoba niepełnosprawne pod warunkiem, że:

1. została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;

2. złoży wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;

3. złoży oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, pomniejszony o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym jest składany wniosek, nie przekracza kwoty:

  • 50 % przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;

4. w roku w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

5. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;

6. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;

7. zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką się znajduje.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie jej opiekuna wówczas gdy:

1. wniosek lekarza zawiera wyraźne zalecenie uczestnictwa opiekuna;

2. opiekun:

  • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
  • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
  • ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

1. Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności;

2. wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus, sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

Wysokość dofinansowania wynosi:

1. 27% przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;

2. 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

3. 23 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;

4. 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;

5. 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę:

  • stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy;
  • wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu;
  • uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt nie korzystania z dofinansowania w roku poprzednim.

Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepełnosprawnej jest przykazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu. Kwota przekazanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna.

Osoba niepełnosprawna, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o otrzymaniu dofinansowania, nie później niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, informuje Centrum Pomocy Rodzinie o turnusie, w którym będzie uczestniczyła.

Czas trwania turnusów musi wynosić co najmniej 14 dni, organizowane wyłącznie na terenie Polski, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników.

Turnusy mogą być organizowane wyłącznie w ośrodkach, które uzyskały wpis do rejestru ośrodków i organizatorów prowadzonego przez wojewodę. Ośrodki, w których organizowane są turnusy, zapewniają osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzajów schorzeń i stopnia niepełnosprawności uczestników turnusu, oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określonego programu turnusu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dysponuje katalogiem składającym się z ofert nadsyłanych z poszczególnych Ośrodków, katalog ten jest udostępniany zainteresowanym.

Informacja o podmiotach uprawnionych znajduje się także na stronie internetowej Ministerstwa Polityki Społecznej: https://empatia.mpips.gov.pl/

Wybór miejscowości, terminu oraz ośrodka w którym osoba niepełnosprawna będzie uczestniczyć w turnusie zależy tylko i wyłącznie od wnioskodawcy. W gestii osoby leży również telefoniczna rezerwacja miejsca w wybranym przez siebie ośrodku.

UWAGA!

1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!

2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych dla Powiatu Węgrowskiego na obecny rok kalendarzowy i zatwierdzonych do wykorzystania na powyższe zadanie.

Adres PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów

(Parter) pokoje nr 6, 7, 8
(III Piętro) pokoje nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

tel. (25) 792 49 07 fax 25 792 02 91
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia Centrum:

Poniedziałek 800 - 1600
Wtorek 800 - 1600
Środa 800 - 1600
Czwartek 800 - 1600
Piątek 800 - 1600

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 1500 do 1700


Inspektor Danych Osobowych: iodo@pcpr.wegrow.pl

Strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie ze strony oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

W domenie www.pcpr.wegrow.pl mogą być podane adresy skrzynek mailowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce przetwarzania danych osobowych.

Copyright © Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie 2021

Stronę zrealizowano w oparciu o CMS Joomla 4. Wykonanie i wsparcie techniczne: StudioAlfa.pl - tworzenie dostępnych stron WCAG 2.1 AA.