Biuletyn Informacji Publicznej

Turnusy

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z dn. 9 października 1997r., Nr 12, poz. 776 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 22 maja 2003r.w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z dn. 5 czerwca 2003r., Nr 100, poz. 926).

Turnus rehabilitacyjny jest jedną z form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Oznacza on zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników turnusu, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w zajęciach integrujących.

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się osoba niepełnosprawne pod warunkiem, że:

1. została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;

2. złoży wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;

3. złoży oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, pomniejszony o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym jest składany wniosek, nie przekracza kwoty:

  • 50 % przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;

4. w roku w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

5. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;

6. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;

7. zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką się znajduje.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie jej opiekuna wówczas gdy:

1. wniosek lekarza zawiera wyraźne zalecenie uczestnictwa opiekuna;

2. opiekun:

  • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
  • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
  • ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

1. Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności;

2. wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus, sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

Wysokość dofinansowania wynosi:

1. 27% przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;

2. 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

3. 23 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;

4. 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;

5. 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę:

  • stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy;
  • wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu;
  • uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt nie korzystania z dofinansowania w roku poprzednim.

Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepełnosprawnej jest przykazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu. Kwota przekazanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna.

Osoba niepełnosprawna, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o otrzymaniu dofinansowania, nie później niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, informuje Centrum Pomocy Rodzinie o turnusie, w którym będzie uczestniczyła.

Czas trwania turnusów musi wynosić co najmniej 14 dni, organizowane wyłącznie na terenie Polski, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników.

Turnusy mogą być organizowane wyłącznie w ośrodkach, które uzyskały wpis do rejestru ośrodków i organizatorów prowadzonego przez wojewodę. Ośrodki, w których organizowane są turnusy, zapewniają osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzajów schorzeń i stopnia niepełnosprawności uczestników turnusu, oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określonego programu turnusu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dysponuje katalogiem składającym się z ofert nadsyłanych z poszczególnych Ośrodków, katalog ten jest udostępniany zainteresowanym.

Informacja o podmiotach uprawnionych znajduje się także na stronie internetowej Ministerstwa Polityki Społecznej: https://empatia.mpips.gov.pl/

Wybór miejscowości, terminu oraz ośrodka w którym osoba niepełnosprawna będzie uczestniczyć w turnusie zależy tylko i wyłącznie od wnioskodawcy. W gestii osoby leży również telefoniczna rezerwacja miejsca w wybranym przez siebie ośrodku.

UWAGA!

1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!

2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych dla Powiatu Węgrowskiego na obecny rok kalendarzowy i zatwierdzonych do wykorzystania na powyższe zadanie.

Strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie ze strony oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

Copyright © Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie 2021 | Realizacja w oparciu o CMS Joomla StudioAlfa.pl tworzenie stron Joomla.