Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie informuje, że Powiat Węgrowski przystąpił również w bieżącym roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

logo aktywny samorzad

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie informuje, że Powiat Węgrowski również w bieżącym roku przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski można składać w terminie:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Przyjmowanie wniosków:
od dnia 01.03.2024 r. do 31.08.2024 r.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Przyjmowanie wniosków:
rok szkolny/akademicki 2023/2024 – od 01.03.2024 r. do 31.03.2024 r.
rok szkolny/akademicki 2024/2025 – od 01.07.2024 r. do 10.10.2024 r.

Wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów, pokój nr 6 (budynek jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim).

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego złożenia w PCPR lub datę stempla pocztowego.

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie PCPR w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów, pokój nr 6 oraz na stronie internetowej www.pcpr.wegrow.pl

pdfInformacja dla Wnioskodawców aplikujących za pośrednictwem ustanowionego Pełnomocnika

Ważne! Wnioski można również składać online, w Systemie Obsługi Wsparcia

Link do Systemu SOW >>

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Celem projektu, w ramach którego powstał System SOW, jest zwiększenie dostępności pomocy oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON, których realizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.
System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego.
Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:
- uzyskanie informacji,
- wypełnienie wniosku,
- podpisanie i złożenie wniosku,
- dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
- zapoznanie się ze wzorem umowy,
- rozliczenie dofinansowania.
Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

 

Uwaga Wnioskodawcy!

W 2024 roku realizowane będą poniższe formy wsparcia:

 

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami
w komunikowaniu się za pomocą mowy,
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Do pobrania - Program "Aktywny Samorząd" 2024

 

Przed złożeniem wniosku prosimy zapoznać się z:

 

pdfZałącznik do uchwały nr 19/2023 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 29 września 2023 r. Tekst jednolity pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

pdfKierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku

pdfZasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 

Druki wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd"

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Przyjmowanie wniosków:

od 01.03.2023 r. do 31.08.2023 r.

Obszar A – Zadanie nr 1

pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

pdfDruk wniosku Obszar A – Zadanie nr 1

Załączniki do Wniosku

pdfZaświadczenie lekarskie Obszar A Zadanie 1

pdfInformacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Obszar A – Zadanie nr 2 lub 3

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
• dla osoby z dysfunkcją narządu ruchu (wniosek A2)
• dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego (wniosek A3)

pdfDruk wniosku Obszar A – Zadanie nr 2 lub 3

Załączniki do Wniosku

pdfZaświadczenie lekarskie Obszar A Zadanie 2 (dysfunkcja narządu ruchu)

pdfZaświadczenie lekarskie Obszar A Zadanie 3 (dysfunkcja narządu słuchu)

pdfInformacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Obszar A – Zadanie nr 4

pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

pdfDruk wniosku Obszar A – Zadanie nr 4

Załączniki do Wniosku

pdf Zaświadczenie lekarskie Obszar A Zadanie 4 (dysfunkcja narządu słuchu)

pdfInformacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Obszar B – Zadanie nr 1 lub 3 lub 4

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
• dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczeniem o niepełnosprawności (wniosek B1)
• dla osoby z dysfunkcją narządu wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (wniosek B3)
• dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu (wniosek B4)

 pdfDruk wniosku Obszar B – Zadanie nr 1 lub 3 lub 4

Załączniki do Wniosku

pdfZaświadczenie lekarskie Obszar B Zadanie 1 (dysfunkcja narządu ruchu)

pdfZaświadczenie lekarskie Obszar B Zadanie 1 (dysfunkcja narządu wzroku)

pdfZaświadczenie lekarskie Obszar B Zadanie 3 (dysfunkcja narządu wzroku)

pdfZaświadczenie lekarskie Obszar B Zadanie 4 (dysfunkcja narządu słuchu)

pdfInformacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Obszar B – Zadanie nr 2

dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 pdfDruk wniosku Obszar B – Zadanie nr 2

Załączniki do Wniosku

pdfZaświadczenie lekarskie Obszar B Zadanie 2 (dysfunkcja narządu wzroku)

pdfZaświadczenie lekarskie Obszar B Zadanie 2 (dysfunkcja narządu słuchu)

pdfInformacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Obszar B – Zadanie nr 5

dofinansowanie utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

pdfDruk wniosku Obszar B – Zadanie nr 5

Załączniki do Wniosku

pdfInformacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Obszar C – Zadanie nr 1

pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

pdfDruk wniosku Obszar C – Zadanie nr 1

Załączniki do Wniosku

pdfZaświadczenie lekarskie Obszar C Zadanie 1

pdfInformacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Obszar C – Zadanie nr 2

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

pdfDruk wniosku Obszar C – Zadanie nr 2

Załączniki do Wniosku

pdfInformacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Obszar C – Zadanie nr 3

pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

pdfDruk wniosku Obszar C – Zadanie nr 3

Załączniki do Wniosku

pdfZaświadczenie lekarskie Obszar C Zadanie 3

pdfInformacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Obszar C – Zadanie nr 4

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

pdfDruk wniosku Obszar C – Zadanie nr 4

Załączniki do Wniosku

pdfInformacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Obszar C – Zadanie nr 5

pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

pdfDruk wniosku Obszar C – Zadanie nr 5

Załączniki do Wniosku

pdfZaświadczenie lekarskie Obszar C Zadanie 5

pdfInformacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Obszar D

pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

pdfDruk wniosku Obszar D

Załączniki do Wniosk

pdfInformacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (Studenci)

Przyjmowanie wniosków:

rok szkolny/akademicki 2023/2024 – od 01.03.2024 r. do 31.03.2024 r.
rok szkolny/akademicki 2024/2025 – od 01.07.2024 r. do 10.10.2024 r.

pdfDruk wniosku - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym AS Moduł II

Załączniki do Wniosku

pdfZaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną uczelni (szkoły)

pdfInformacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

pdfZaświadczenie wydane przez zakład pracy

LOGO PFRON

Adres PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów

(Parter) pokoje nr 6, 7, 8
(III Piętro) pokoje nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

tel. (25) 792 49 07 fax 25 792 02 91
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia Centrum:

Poniedziałek 800 - 1600
Wtorek 800 - 1600
Środa 800 - 1600
Czwartek 800 - 1600
Piątek 800 - 1600

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 1500 do 1700


Inspektor Danych Osobowych: iodo@pcpr.wegrow.pl

Strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie ze strony oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

W domenie www.pcpr.wegrow.pl mogą być podane adresy skrzynek mailowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce przetwarzania danych osobowych.

Copyright © Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie 2021

Stronę zrealizowano w oparciu o CMS Joomla 4. Wykonanie i wsparcie techniczne: StudioAlfa.pl - tworzenie dostępnych stron WCAG 2.1 AA.