1. Zaprojektowanie i uruchomienie strony internetowej opartej na systemach zarządzania treścią mając na względzie zmianę dotychczasowej strony pcpr.wegrow.pl i bip.pcpr.wegrow.pl;
2. Wykonanie strony internetowej pcpr.wegrow.pl zawierającej BIP zgodnego z WCAG 2.1 zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
3. Termin realizacji: 30 dni robocze od dnia zawarcia umowy.
4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania się posiadaniem doświadczenia w wykonaniu co najmniej 5 usług budowy, wdrożenia i utrzymania strony internetowej uwzględniającej wymogi ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848, z późn. zm.). Wykonawca powinien przygotować ofertę obejmującą:
• koncepcję dotyczącą zakresu usługi oraz wymagań funkcjonalnych i obowiązków stojących po stronie wykonawcy wraz z określeniem gwarancji i wsparcia technicznego;
• wyliczenie kwoty łącznej wykonania usługi obejmującej wszystkie elementy zamówienia;

5. Przygotowaną ofertę należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 26.10.2021 r. do godz. 16.00

6. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:
• Funkcjonalność, dostępność, przejrzystość strony i treści zgodna z opisem zakresu usługi oraz z wymogami WCAG 2.1, wdrożenie usługi, w tym migracja danych – 60 pkt.
• Cena wykonania usługi – 20 pkt.
• Zakres wsparcia technicznego oraz wynagrodzenie w okresie gwarancyjnym – 20 pkt.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej zsumowanej liczby punktów w oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt).

Osoby do kontaktu:
Grzegorz Szcześnik – tel. 25 308 11 63
Agata Kuć – tel. 25 308 11 72

Zakres usługi:
1) Zakres przedmiotowy postępowania:
a) Wykonawca zaproponuje hosting strony bez limitu transferu wraz z domeną, wraz z kosztami utrzymania, określając pojemność przestrzeni serwera na min. 50GB;
b) Aktualizacja treści istniejącej strony internetowej (zmiana układu graficznego, usuwanie usterek technicznych);
c) Opracowanie graficzne strony;
d) Migracja danych dotyczących PCPR z dotychczasowej strony www;

2) Zarządzanie treścią musi odbywać się przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej;
3) Domena pcpr.wegrow.pl będzie utrzymywana na serwerze hostingowym Wykonawcy lub serwerze zewnętrznym;
4) Portal musi posiadać szatę graficzną dostosowaną do systemu identyfikacji wizualnej PCPR;
5) Portal powinien być wykonany przy pomocy otwartego interpretowanego języka skryptowego;
6) Każda treść powinna zawierać metkę informacyjną zawierającą: datę i godzinę utworzenia artykułu oraz autora artykułu. Wprowadzający ustala datę i godzinę obowiązywania i zakończenia obowiązywania informacji;
7) Strony powinny zostać wyposażone w mechanizm automatycznej archiwizacji dokumentów z określonym czasem publikacji i możliwości korzystania z archiwum. Administrator ma możliwość swobodnej decyzji dotyczącej przedłużenia czasu publikacji, automatycznej archiwizacji. Stara witryna powinna być integralną częścią strony.
8) Strony www powinny być responsywne, tj. samoczynnie dostosowywać się do rozdzielczości urządzenia na jakim jest wyświetlana;
9) Edytor treści musi zawierać możliwość tworzenia semantycznych elementów HTML takich jak nagłówki czy listy wypunktowane;
10) Strona internetowa (Portal) musi umożliwiać odtwarzanie zdjęć oraz elementów multimedialnych (audio, video);
11) Strony muszą posiadać mechanizm umożliwiający wyświetlanie informacji o czasowej niedostępności serwisu z powodów technicznych,
12) Mapa serwisu powinna być tworzona automatycznie,
13) Strony internetowe muszą być wyświetlane w głównych przeglądarkach internetowych: Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrom,
14) Strony www powinny zawierać wyszukiwarkę umożliwiająca użytkownikowi przeszukanie serwisu, zarówno proste jak i zaawansowane,
15) Strona www powinna posiadać wbudowane zabezpieczenia, w tym odporność na próby uzyskania dostępu poprzez znane formy włamań, stosować wyrażenia regularne w formularzach, stosować bezpieczne połączenia oparte o protokół SSL, tam gdzie jest to niezbędne, odporność na zmiany treści za pomocą specjalnych skryptów i manipulacji w zapytaniach do bazy danych;
16) Narzędzie do obsługi serwisu muszą spełniać zalecenia ATAG 2.0 i być dostępne dla użytkowników niepełnosprawnych;
17) Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania stron www do standardów dostępności cyfrowej WCAG 2.1 w myśl ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Podstawę stanowić będzie załącznik nr 1 do ww. Ustawy.
18) Warunkiem odbioru serwisu i dokonania płatności jest spełnienie wymogów wskazanych w zapytaniu ofertowym;
19) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia zewnętrznego audytu spełnienia wymagań WCAG 2.1.;
20) Panel administratora musi posiadać moduł statystyk, m.in. liczbę odsłon;
21) Portal musi umożliwiać tworzenie nowych kategorii (struktury hierarchicznej treści);
22) Tworzenie nieograniczonej liczby nowych użytkowników oraz przypisywanie im wybranej funkcji administracyjnych oraz edycji określonych części serwisu;
23) Dokonywane zmiany na stronie muszą być widoczne natychmiast po zapisaniu lub zdefiniowaniu uprzednio w dacie publikacji;
24) Narzędzia administracyjne muszą dawać możliwość dalszej rozbudowy serwisu po zakończeniu prac wdrożeniowych;
25) Instalacja niezbędnych do obsługi modułów funkcjonalnych i komponentów. Zamawiający wymaga, aby moduły były widoczne na jednej lub kilku podstronach. Minimalny zakres podstron określony będzie przez Zamawiającego i oparty będzie na istniejącym zakresie obecnej witryny;
26) Administrator strony powinien mieć możliwość dodawania, usuwania i modyfikowania zawartości określonej w pkt 26;
27) Na stronie zostaną umieszczone linki w postaci banerów: BIP, ePUAP;
28) Edytor artykułów typu WYSIWYG wraz z możliwością przełączenia na kod HTML:
a) Komponent edytora tekstu, ze szczególnym uwzględnieniem: pogrubienie, kursywa, podkreślenie, przekreślenie, indeks dolnym, indeks górny, punktowanie, numeracja, rozmiar czcionki, kolor czcionki, wyróżnienie, kolor tła, opcja: zmniejsz, zwiększ wcięcie,
b) Wstaw: obraz, film, dźwięk, tabela, hiperłącze, galeria,
c) Narzędzie tabel,
d) Automatyczne wstawianie znacznika – czytaj dalej,
e) Opcje edycji tekstu – kopiuj, wklej, wytnij, wklej jako tekst, zaznacz wszystko,
f) Tworzenie tzw. Opis treści, zakotwiczenie linków,
g) Opcja drukowania artykułów,
h) Opcje wyrównania tekstu,
i) Opcja: pisownia i gramatyka,
j) Możliwość konstruowania ankiet, wyświetlania aktualności z innych witryn.

Wymagania funkcjonalne:
1) Budowa modułowa – możliwość dodawania nowych funkcjonalności (modułów) bez całościowej przebudowy portalu,
2) Możliwość tworzenia wstępów do artykułów w postaci tekstu i/lub zdjęcia;
3) Możliwość publikacji załączników w postaci plików doc, xls, ppt, rtf, odt oraz innych plików tekstowych, plików pdf, jpg, gif, png, swf, mpg, mp3, avi, wmv, zip, rar, 7z, mkv, mp4 opatrzonych odpowiednimi ikonkami oraz innych plików dowolnego formatu opatrzonych właściwą dla nich ikonką,
4) Mechanizm umożliwiający widok w panelu administracyjnym pełnej listy artykułów w wybranym dziale, możliwość blokowania artykułów,
5) Możliwość tworzenia wstępów do artykułów w postaci tekstu i/ lub zdjęcia i możliwość swobodnego definiowania, w których częściach serwisu mają pojawiać się wstępy, a w których całe artykuły;
6) Mechanizm odnotowujący aktualną oraz sumaryczną liczbę użytkowników strony internetowej w czasie rzeczywistym;

Obowiązki Wykonawcy:
1) Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania projektu/wizualizacji dla każdej ze stron (BIP i Portal). Zobowiązany jest do stosowania się do uwag Zamawiającego, aż do momentu wyboru finalnej wersji projektu graficznego strony,
2) Wykonawca zobowiązuje się do wykazania legalności kodu źródłowego strony i prawa do jego używania na podstawie złożonego oświadczenia;
3) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wsparcia szkoleniowego z obsługi witryny, w oparciu o szkolenie zdalne dla dowolnej liczby pracowników;
4) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania pełnego opisu technicznego zbudowanego serwisu;
5) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania utworzonego serwisu na portalu tymczasowym, który będzie zawierał komplet zbiorów danych pozwalających na uruchomienie od zera całego serwisu w oparciu o powyższe dane;
6) Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający nabywa od Wykonawcy autorskie prawa majątkowe do strony internetowej, bezterminowo, na zasadzie wyłączności,
7) Zamawiający dokona testowania strony pod kątem dostępności oraz uruchomienia strony internetowej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia poprawek. Zamawiający zastrzega sobie dokonanie czynności sprawdzających i testowych w okresie do 5 dni roboczych.

Gwarancja:
1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na wykonywany przedmiot zamówienia licząc od daty podpisania protokołu odbioru,
2) Wykonawca zobowiązuje się udzielać wsparcia technicznego dla administratora portalu w okresie gwarancyjnym, polegająca na udzieleniu administratorowi pomocy w zakresie konfiguracji i poprawnej pracy z systemami CMS;
3) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania powstałych w okresie gwarancyjnym usterek w terminie 24 godzin roboczych od chwili przekazania informacji o usterce przez Zamawiającego, natomiast w przypadku jeżeli usunięcie błędu wymaga uzasadnionego nakładu pracy przekraczającego 24 godziny Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o planowanym terminie usunięcia usterki.

 

Adres PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów

(Parter) pokoje nr 6, 7, 8
(III Piętro) pokoje nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

tel. (25) 792 49 07 fax 25 792 02 91
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia Centrum:

Poniedziałek 800 - 1600
Wtorek 800 - 1600
Środa 800 - 1600
Czwartek 800 - 1600
Piątek 800 - 1600

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 1500 do 1700


Inspektor Danych Osobowych: iodo@pcpr.wegrow.pl

Strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie ze strony oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

W domenie www.pcpr.wegrow.pl mogą być podane adresy skrzynek mailowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce przetwarzania danych osobowych.

Copyright © Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie 2021

Stronę zrealizowano w oparciu o CMS Joomla 4. Wykonanie i wsparcie techniczne: StudioAlfa.pl - tworzenie dostępnych stron WCAG 2.1 AA.