Załącznik
do Uchwały Nr XXXVII/246/2006
Rady Powiatu Węgrowskiego
z dnia 29 września 2006 r.

Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie zwane dalej „Centrum" jest jednostką organizacyjną Powiatu Węgrowskiego, powołaną do wykonywania zadań Powiatu w zakresie:

1) pomocy społecznej (własnych i z zakresu administracji rządowej), określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),

2) rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123,poz. 776 z późn.zm.),

3) innych ustaw, aktów wykonawczych i aktów prawa miejscowego, w zakresie w jakim dotyczą one zadań powiatu w dziedzinie pomocy społecznej i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

§ 2

1. Centrum jest samodzielną jednostką budżetową wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

2. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Starosta Węgrowski.

3. Siedzibą Centrum jest miasto Węgrów.

4. Obszarem działania Centrum jest teren Powiatu Węgrowskiego.

Rozdział II Przedmiot i zakres działania

§ 3

1. Przedmiotem działania Centrum jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 realizowane są poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 4

Centrum realizuje swoje zadania współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział III Zarządzanie i organizacja

§ 5

1. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kieruje jednoosobowo Dyrektor.

2. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu.

3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności prowdzonej przez Centrum i reprezentuje jednostkę na zewnątrz.

4. Starosta jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Centrum.

5. Dyrektor kieruje działalnością Centrum przy pomocy Głównego Księgowego.

6. Podczas nieobecności Dyrektora zastępuje go Główny Księgowy. Zakres zastępstwa obejmuje zadania i kompetencje Dyrektora z wyłączeniem czynności wymagających upoważnienia Starosty bądź Zarządu Powiatu.

7. Dyrektor Centrum ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

§ 6

1. Pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Centrum, w myśl przepisów prawa pracy jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.

2. Za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Centrum, będący jednocześnie przełożonym wszystkich pracowników.

§ 7

Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Centrum określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Uchwalony przez Zarząd Powiatu w Węgrowie.

§ 8

Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Centrum regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych i przepisy prawa pracy oraz Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie i Regulamin Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.

Rozdział IV Gospodarka finansowa

§ 9

1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw.

2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki Centrum.

3. Centrum pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Powiatu.

4. Centrum może utworzyć wydzielony rachunek dochodów własnych, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Węgrowskiego.

5. Centrum prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

6. Centrum do realizacji swoich zadań pozyskuje środki finansowe z funduszy celowych oraz innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział V Postanowienia końcowe

§ 10

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

2. Zmiany treści Statutu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

UCHWAŁA NR XXXVII/246/06
Rady Powiatu Węgrowskiego
z dnia 29 września 2006 roku
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie

Na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie nadaje się Statut stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adres PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów

(Parter) pokoje nr 6, 7, 8
(III Piętro) pokoje nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

tel. (25) 792 49 07 fax 25 792 02 91
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia Centrum:

Poniedziałek 800 - 1600
Wtorek 800 - 1600
Środa 800 - 1600
Czwartek 800 - 1600
Piątek 800 - 1600

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 1500 do 1700


Inspektor Danych Osobowych: iodo@pcpr.wegrow.pl

Strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie ze strony oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

W domenie www.pcpr.wegrow.pl mogą być podane adresy skrzynek mailowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce przetwarzania danych osobowych.

Copyright © Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie 2021

Stronę zrealizowano w oparciu o CMS Joomla 4. Wykonanie i wsparcie techniczne: StudioAlfa.pl - tworzenie dostępnych stron WCAG 2.1 AA.