Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie ogłasza nabór na stanowisko samodzielny referent w zespole pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, 07-100 Węgrów ul. Piłsudskiego 23

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat
2. Wymagania niezbędne spełni osoba, która posiada:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) wykształcenie wyższe: prawnicze lub administracja;
5) co najmniej trzy letni staż pracy w administracji publicznej;
6) nieposzlakowaną opinię.

3. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów prawa z obszaru ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start", ustawy o finansach publicznych.
2) znajomość sposobu funkcjonowania PCPR.
3) znajomość źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych (pochodzących z programów krajowych i Unii Europejskiej oraz dotacji) oraz praktyczne umiejętności w zakresie aplikowania i rozliczania tych środków.
4) samodzielność, rzetelność, skrupulatność, systematyczność,
5) umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów,
6) umiejętność śledzenia zmian w przepisach.

4. Główne zadania na stanowisku pracy:
1) Prowadzenie spraw związanych z odpłatnością rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz przygotowywani projektów decyzji z tego zakresu;
2) Prowadzenie postępowań w sprawie ustalania sytuacji socjalno – bytowej osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;
3) Prowadzenie rejestru rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
4) Prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej świadczeń alimentacyjnych;
5) Wystawianie not księgowych obciążeniowych dla gmin, dotyczących ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
6) Współpraca z księgowością PCPR w zakresie obciążeniowych not dla gmin oraz w zakresie odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej;
7) Obsługa rządowego programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+)
8) Obsługa systemu informatycznego POMOST STD;
9) Obsługa Centralnej Aplikacji Statystycznej;
10) Przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań na zajmowanym stanowisku;
11) Przygotowywanie dokumentacji do archiwum;
12) Prawidłowe i terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań.
13) Wykonywanie innych zadań wynikających z bieżącej pracy zleconych przez przełożonych.

5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) curriculum vitae (CV) z dokładnym wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;
3) oryginał kwestionariusza osobowego z informacją o okresie czasu pracy w samorządzie i informacją o odbyciu służby przygotowawczej i zdaniu egzaminu końcowego,
4) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, oświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
6) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z klauzulą:
• „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”
• Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

6.Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym:
1) stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 23; piętro III, budynek nie posiada windy;
2) praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w wymiarze 1 etatu;
3) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania;
4) praca biurowa;
5) użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
6) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
7) oświetlenie naturalne i sztuczne;
8) obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19.03.2021 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko samodzielny referent”.
Decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie bądź nie będą kompletne, nie będą rozpatrywane.

Informuję ponadto, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 Do pobrania:

pdfKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 2021264.21 KB

pdfKlauzula RODO kandydat do pracy 2021201.29 KB

Węgrów, dn. 08.03.2021 r.

Dyrektor PCPR w Węgrowie

/-/ Sylwia Domżała-Kurtiak

Adres PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów

(Parter) pokoje nr 6, 7, 8
(III Piętro) pokoje nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

tel. (25) 792 49 07 fax 25 792 02 91
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia Centrum:

Poniedziałek 800 - 1600
Wtorek 800 - 1600
Środa 800 - 1600
Czwartek 800 - 1600
Piątek 800 - 1600

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 1500 do 1700


Inspektor Danych Osobowych: iodo@pcpr.wegrow.pl

Strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie ze strony oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

W domenie www.pcpr.wegrow.pl mogą być podane adresy skrzynek mailowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce przetwarzania danych osobowych.

Copyright © Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie 2021

Stronę zrealizowano w oparciu o CMS Joomla 4. Wykonanie i wsparcie techniczne: StudioAlfa.pl - tworzenie dostępnych stron WCAG 2.1 AA.