Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie

I. Postanowienia ogólne

§1

Zasady ogólne i zakres Regulaminu

Regulamin organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem", określa szczegółowo organizację oraz zasady funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie przy ul. Węgrowskiej 5, gm. Miedzna, Powiat Węgrowski.

§2

Podstawy działania Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535, art. 9 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z późn. zm.)

4) uchwały Nr XLI/324/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie,

5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586),

6) statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie,

7) niniejszego Regulaminu.

§2

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie jest ośrodkiem wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zwany zamiennie Domem.

2. Siedzibą Domu jest Miedzna ul. Węgrowska 5.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy jest powiatową jednostką organizacyjną o statusie jednostki budżetowej, nadzorowaną przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego.

4. Dom jest placówką pobytu dziennego funkcjonującą 5 dni w tygodniu w godz. 800 – 1600, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami.

5. Dom przeznaczony jest dla 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B), powyżej 16 roku życia, zamieszkałych głównie na terenie Powiatu Węgrowskiego. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość uczestnictwa w Domu osób spoza Powiatu Węgrowskiego.

6. Pracą Domu kieruje Kierownik powołany i odwołany przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego.

7. Kierownik ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności prowadzonej przez Dom i reprezentuje Dom na zewnątrz.

8. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

II. Cele domu

§ 3

Celem działalności Domu jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków zaburzeń psychicznych, a także propagowanie modelu zdrowej rodziny poprzez:

1) stworzenie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenie już nabytych oraz realizację zadań życiowych,

2) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach, w Domu niezbędnych im do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia,

3) wsparcie psychologiczne i terapeutyczne,

4) rehabilitację społeczną i zawodową,

5) stymulację osobistego rozwoju poprzez opracowanie indywidualnych planów zajęć wspierająco–aktywizujących,

6) kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałanie ich dyskryminacji,

7) umożliwienie udziału w terapii zajęciowej indywidualnej, grupowej, grupach wsparcia spotkaniach klubowych, wspieranie działań samopomocowych w zakresie zdrowia psychicznego,

8) współpracę z rodzinami osób korzystających z działalności Domu,

9) poradnictwo i informację,

10) zaspakajanie w miarę możliwości tych potrzeb, które wpływają w dużym stopniu na rozwój psychiczny, bezpieczeństwo, dbałość o sprawy higieniczne, odżywiania, ruchu,odpoczynku, kontaktu, godności osobistej, kontaktu emocjonalnego, sensu życia,

11) zapobieganie stanom powodującym konieczność ciągłej opieki ze strony rodziny, bądź instytucji poprzez globalną rehabilitację środowiskową,

12) zróżnicowanie usług w zależności od możliwości psychofizycznych osób, ich potrzeb, oczekiwań i zainteresowań,

13) organizowanie spotkań i zajęć integracyjnych poza Domem.

III. Metody pracy

§ 4

1. Dom adekwatnie do możliwości organizacyjnych i finansowych, realizuje swoje cele i zadania m.in. poprzez:

1) zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy terapeutycznej realizowane m.in. w pracowniach takich, jak: muzyczno-teatralnej, plastycznej technicznej, gospodarstwa domowego, wielobranżowej, sali rehabilitacyjnej.

2) treningi m.in.: umiejętności społecznych, kulinarno-porządkowy, higieniczny, budżetowy, samodzielności i zaradności życiowej (adekwatnie do indywidualnego poziomu funkcjonowania),

3) zajęcia rozwijające aktywność i ekspresję twórczą - jak np.: zajęcia plastyczne, zajęcia ceramiczne, zajęcia teatralne, zajęcia muzyczne, rehabilitacja ruchowa,

4) zajęcia edukacyjne,

5) zajęcia indywidualne oraz grupowe o charakterze terapeutycznym, m.in.: zebrania społeczności, zajęcia grupowe z psychologiem, konsultacje indywidualne z psychologiem,

6) praca socjalna: poradnictwo dla uczestników i ich rodzin oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych (we współpracy z pracownikami OPS),

7) organizacja integracyjnych imprez okolicznościowych oraz zajęć w środowisku otwartym: wycieczki, wyjazdy integracyjne, imprezy okolicznościowe,

8) współpraca z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, samorządami lokalnymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. W Domu przewiduje się ponadto możliwość organizowania dodatkowych projektów i zajęć m.in. takich jak: grupy wsparcia dla rodzin, turnusy rehabilitacyjne itp..

IV. Zadania Zespołu Wspierająco-Aktywizującego

§ 5

1. Działalność Domu planowana jest w oparciu o pracę zespołu wspierająco-aktywizującego.

2. Zespół wspierająco-aktywizujący to grupa osób posiadających specjalistyczne wykształcenie, zajmujących się współtworzeniem i realizacją procesu rehabilitacyjnego osób z niepełnosprawnością intelektualną.

3. Zespół wspierająco - aktywizujący Domu może się składać z następujących pracowników: kierownik, psycholog, starszy terapeuta, terapeuta, instruktor terapii zajęciowej, pracownik socjalny, starszy opiekun, opiekun, asystent osoby niepełnosprawnej.

4. Zespół może zwrócić się o opinię do innych osób posiadających specjalistyczną wiedzę istotną z punktu widzenia postępowania terapeutycznego.

§ 6

Do zadań zespołu należy:

a) opracowywanie dla każdego uczestnika indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego,

b) dokonywanie okresowej oceny wyników postępowania wspierająco–aktywizującego,

c) tworzenie planów pracy, dostosowanych do potrzeb uczestników oraz możliwości placówki,

d) prowadzenie zajęć terapeutycznych zgodnie z opracowanymi indywidualnymi planami oraz programami pracy,

e) prowadzenie dla każdego uczestnika indywidualnej dokumentacji przebiegu procesu rehabilitacji,

f) współpraca z innymi jednostkami oraz organizacjami takimi jak m.in. ośrodki pomocy społecznej, placówki służby zdrowia, organizacje pozarządowe.

V. Procedura przyjęcia

§ 7

1. Uczestnikami Domu są osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym,a także osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.

2. Osoby zainteresowane pobytem i korzystaniem z usług w Domu składają podanie (zał. nr 1 do Regulaminu), jak również odbywają rozmowę wstępną z kierownikiem Domu, w trakcie której przedkładają dokumenty i zaświadczenia dotyczące stanu zdrowia kandydata uczestnika Domu . W trakcie rozmowy wypełniana jest również karta zgłoszenia uczestnika zajęć (zał. nr 5 do Regulaminu).

3. W przypadku braku wolnych miejsc kandydat do, który spełnia warunki uczestnictwa w zajęciach placówki, wpisywany jest na listę osób oczekujących. W wyjątkowych sytuacjach życiowych istnieje możliwość przyjęcia do Domu osoby poza kolejnością.

4. Uczestnicy kierowani są do ŚDS na podstawie decyzji administracyjnej (wydawanej przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie - z upoważnienia Starosty Węgrowskiego, ustalającej okres korzystania z dostępnych form wsparcia, a także odpłatność. Decyzja wydawana jest po zaopiniowaniu przez kierownika ŚDS pozytywnie podania uczestnika.

5. Decyzja administracyjna przyznająca prawo do korzystania z usług Domu wydawana jest na okres próbny trwający od 1 do 3 miesięcy, zaś kolejna decyzja wydawana jest maksymalnie na 1 rok.

6. Opinie: psychologa, lekarza internisty oraz psychiatry lub neurologa aktualne są przez rok od daty ich wydania. Każda zmiana stanu zdrowia psychicznego i fizycznego ważna z punktu widzenia funkcjonowania uczestnika (w tym hospitalizacja) wymaga uaktualnienia wskazanych przez kierownika Domu opinii specjalistów.

7. Każda nieobecność dłuższa niż 1 miesiąc stanowi podstawę do ponownego rozpatrzenia zasadności korzystania z usług Domu.

8. Brak współpracy, w tym nieprzestrzeganie Regulaminu Domu, może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji dotyczącej okresu przyznania pomocy.

9. Każda nieobecność wymaga niezwłocznego zgłoszenia kierownikowi lub innemu pracownikowi Domu. Możliwą do przewidzenia lub zaplanowaną nieobecność należy zgłosić najpóźniej do godz. 14-tej dnia poprzedniego.

VI. Prawa i obowiązki uczestnika

§ 8

1. Uczestnik ma prawo do:

a) aktywnego uczestnictwa w zajęciach i realizacji programu działalności Domu,

b) aktywnego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji ważnych dla innych osób korzystających z usług Domu,

c) otrzymywania niezbędnej pomocy - w zakresie kompetencji Domu.

2. Uczestnik ma, adekwatnie do swoich możliwości intelektualnych i emocjonalnych, obowiązek:

a) systematycznie uczestniczyć w zajęciach przewidzianych programem Domu,

b) przestrzegać (adekwatnie do swoich możliwości intelektualnych) zasad bezpieczeństwa oraz norm współżycia społecznego tj. unikanie słów obraźliwych i przekleństw oraz zachowań agresywnych, szanowanie poglądów i przekonań innych, poszanowanie cudzej własności, zachowanie trzeźwości, nie palenie papierosów na terenie Domu,

c) dbać o mienie Domu oraz porządek, przyczyniać się do jego utrzymania,

d) uczestniczyć w pracach dla wspólnego dobra,

e) informować personel Domu w sytuacji opuszczania Domu (podczas wspólnych wyjść poza teren placówki uczestnik obowiązany jest do nie oddalania się bez uprzedniego poinformowania personelu),

f) przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie oraz stosować się do poleceń personelu,

g) uiszczać ustaloną za pobyt w placówce odpłatność.

3. Konsekwencje wynikające z nie stosowania się do Regulaminu:

a) ponoszenie odpowiedzialności (w tym odszkodowawczej) za zniszczenie mienia będącego wyposażeniem Domu lub własnością innej osoby,

b) konieczność konsultacji przez lekarza specjalistę,

c) wezwanie opiekunów uczestnika do Domu,

d) brak współpracy może stanowić podstawę do odmowy prawa do dalszego pobytu w Domu, m.in. w sytuacjach gdy uczestnik:

1) w sposób rażący i świadomy narusza zasady współżycia w grupie i zakłóca porządek,

2) wykazuje brak chęci współpracy w realizacji swojego procesu rehabilitacji,

3) przejawia zachowania agresywne (agresja bierna i czynna), zagrażając bezpieczeństwu i zdrowiu swojemu oraz innych osób.

VII. Postanowienia końcowe

§ 9

Inne sprawy nie uregulowane w niniejszym Regulaminie a dotyczące funkcjonowania oraz wykonywania zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie, określa Kierownik Domu w drodze zarządzenia wewnętrznego.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

§ 11

Integralną częścią Regulaminu są następujące dokumenty:

  1. załącznik nr 1 - podanie o przyjęcie do Domu,
  2. załącznik nr 2 - opinia lekarza internisty,
  3. załącznik nr 3 - opinia lekarza psychiatry,
  4. załącznik nr 4 - opinia psychologa,
  5. załącznik nr 5 - karta zgłoszenia uczestnika zajęć.

pdfREGULAMIN ORGANIZACYJNY ŒDS w Miedznie.pdf75.61 KB

pdfZałącznik nr 1 do Regulaminu - Podanie o przyjęcie do ŒDS w Miedznie.pdf58.05 KB

pdfZałącznik nr 2 do Regulaminu ŒDS Miedzna - Opinia lekarza Internisty.pdf55.75 KB

pdfZałącznik nr 3 do Regulaminu ŒDS Miedzna - Opinia lekarza psychiatry.pdf53.85 KB

pdfZałącznik nr 4 do Regulaminu ŒDS Miedzna - Opinia psychologa.pdf52.35 KB

pdfZałącznik nr 5 do Regulaminu ŒDS Miedzna - Karta zgłoszenia uczestnika.pdf65.54 KB

Strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie ze strony oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

Copyright © Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie 2021 | Realizacja w oparciu o CMS Joomla StudioAlfa.pl tworzenie stron Joomla.