Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin organizacyjny

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 150/99/05
Zarządu Powiatu Węgrowskiego
z dnia 12 maja 2005 r.

Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie

Dział I

Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres regulaminu

§ 1

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, zwany dalej „Regulaminem", określa jego organizację i zasady funkcjonowania.

Rozdział 2 Podstawy działania

§ 2

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie działa na podstawie:

1)Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku osamorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);

2)Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.);

3)Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.);

4)Innych ustaw, aktów wykonawczych i aktów prawa miejscowego, w zakresie w jakim dotyczą one zadań powiatu w dziedzinie pomocy społecznej i rehabilitacji zawodowej i społecznej osóbniepełnosprawnych;

5)niniejszego Regulaminu.

§ 3

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, zwane dalej „Centrum" utworzone namocy Uchwały Nr V/14/99 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 1999 roku, jestsamodzielną jednostką organizacyjno-budżetową.

2.Centrum Pomocy Rodzinie podporządkowane jest bezpośrednio Zarządowi Powiatu.

3. Centrum, jako jednostka budżetowa może utworzyć wydzielony rachunek dochodówwłasnych.

§ 4

Centrum wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej własne i z zakresu administracji rządowej oraz rehabilitacji społecznej.

§ 5

1. Obszarem działania Centrum jest teren Powiatu Węgrowskiego.

2. Siedzibą Centrum jest miasto Węgrów.

Dział II Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Rozdział 1 Zadania z zakresu pomocy społecznej

§ 6

1. Do zadań własnych powiatu realizowanych przez Centrum w szczególności należy:

1)opracowanie i koordynacja realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w art. 19 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

2)prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

3)organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzeń w tytułu pozostawania w gotowości do przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym;

4)zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;

5)pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu;

6)przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

7)pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;

8)pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy;

9)pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

10)prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;

11)prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;

12)prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej;

13)udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;

14)szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;

15)doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;

16)sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;

17)sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej;

18)podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

2. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Centrum należy:

1)pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

2)prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym środowiskowych domów samopomocy;

3)realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Rozdział 2 Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

§ 7

Do zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Centrum należy:

1)opracowywanie i realizacja, zgodnych ze strategią rozwoju województwa, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;

2)współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w pkt. 1;

3)udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez Radę Powiatu programów, o których mowa w pkt. 1, oraz rocznej informacji o ich realizacji;

4)współpraca z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych, będącą organem opiniodawczo-doradczym;

5)podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;

6)opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa;

7)współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób;

8) dofinansowanie:

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocniczeprzyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

d) likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związkuz indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

e) rehabilitacja dzieci i młodzieży,

9)dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;

10)nadzór nad działalnością warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdział 3 Zadania z zakresu pomocy kombatantom i osobom represjonowanym

§ 8

1. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Centrum na rzecz

kombatantów i osób represjonowanych należy:

1)realizacja zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych;

2)organizacja na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego;

3)świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent;

4)analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw.

2. Przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Centrum współpracuje z organizacjami

społecznymi oraz stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych.

Dział III

Organizacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Rozdział 1 Zasady kierowania Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

§ 9

1.Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kieruje Dyrektor.

2.Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu.

§ 10

1.Pracowników Centrum Pomocy Rodzinie zatrudnia Dyrektor PCPR.

2.Pracownicy zatrudnieni w Centrum są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych mają w stosunku do nich zastosowanie przepisy o pracownikach samorządowych.

§ 11

1. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odpowiada za zadania wykonywaneprzez Centrum i reprezentuje jednostkę na zewnątrz.

2. W indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości powiatu, decyzje administracyjne wydaje z upoważnienia Starosty, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i inni pracownicy Centrum upoważnieni przez Starostę nawniosek Dyrektora.

§ 12

Do zadań i kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1) organizowanie i kierowanie pracą Centrum, w tym planowanie pracy, rozdział zadań i kompetencji między pracowników;

2) koordynowanie wykonywania zadań;

3) sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem zadań w Centrum;

4)składanie Zarządowi Powiatu, Staroście oraz stałym komisjom Rady Powiatu sprawozdań oraz udzielanie informacji dotyczących realizacji zadań Centrum;

5)wnioskowanie do Zarządu Powiatu w sprawach związanych z planowaniem i realizacją budżetu Centrum;

6)wnioskowanie do Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia struktury stanowisk w Centrum oraz liczby etatów;

7)wytaczanie na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne;

8)wydawanie, na wniosek Zarządu Powiatu, opinii o kandydatach na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

9) współpraca z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej;

10) przedkładanie sądowi, raz w roku, wykazu rodzin zastępczych, o których mowa w art. 74 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;

11) zatwierdzanie indywidualnego programu usamodzielnienia wychowanka opuszczającego rodzinę zastępczą oraz placówkę opiekuńczo-wychowawczą (różnego typu);

12)dokonywanie, przy współudziale osoby usamodzielnianej i opiekuna usamodzielnienia, oceny końcowej procesu usamodzielnienia;

13)uzgadnianie indywidualnego programu integracji z uchodźcami, określającego wysokość, zakres i formy pomocy, w zależności od indywidualnej sytuacji uchodźcy i jego rodziny;

14)składanie Radzie Powiatu corocznego sprawozdania z działalności Centrum oraz przedstawianie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej, na podstawie którego Rada Powiatu opracowuje i wdraża lokalne programy pomocy społecznej;

15) wydawanie zarządzeń, decyzji oraz innych aktów prawnych z zakresu działania Centrum;

16)wdrażanie w życie uchwał, zarządzeń, postanowień i decyzji Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Rozdział 2

Struktura organizacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

§ 13

1. W Centrum wyodrębnia się następujące stanowiska pracy:

*Wieloosobowe stanowiska pracy:

1)Zespół do spraw administracyjno-finansowych;

2)Zespół do spraw opieki nad rodziną i dzieckiem oraz pomocy instytucjonalnej;

3)Zespół do spraw rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych;

4)Zespół do spraw poradnictwa specjalistycznego, informacji obywatelskiej oraz interwencji kryzysowej oraz szkoleń i doradztwa metodycznego;

5)Zespół do spraw obsługi Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

* Jednoosobowe stanowiska pracy:

1)Stanowisko do spraw kombatantów;

2)Informatyk.

2.Samodzielne stanowiska pracy mogą odnosić się do niepełnego wymiaru czasu pracy i podlegać połączeniu w zależności od kwalifikacji zatrudnianych osób.

3.Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Węgrowie - jako pierwsza instancja.

Rozdział 3 Zakres działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

§ 14

Wyodrębnione w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie stanowiska pracy wykonują zadania wspólne, do których należy:

1)opracowywanie propozycji do planów działania z zakresu prowadzonych spraw;

2)wykonywanie zadań administracji publicznej, których wykonanie wynika z ustaw, rozporządzeń i zarządzeń naczelnych i centralnych organów administracji państwowej oraz uchwał, zarządzeń, postanowień oraz decyzji Rady Powiatu i Zarządu Powiatu;

3)wykonywanie wewnętrznych zarządzeń i poleceń Starosty;

4)przestrzeganie wewnętrznych regulaminów, zarządzeń, decyzji Dyrektora Centrum;

5)przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej;

6)przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz opracowywanie niezbędnych materiałów, informacji, sprawozdań, wniosków i wystąpień dotyczących zakresu działania stanowiska;

7)przygotowywanie projektów decyzji;

8)przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;

9)przygotowywanie odpowiedzi na skargi, listy, postulaty i wnioski obywateli oraz załatwianie spraw wnoszonych przez obywateli;

10) przygotowywanie projektów porozumień w sprawie powierzenia wykonywania zadańadministracji publicznej jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom;

11)udział w przygotowywaniu i opracowywaniu powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

12)przygotowywanie wniosków w zakresie pozyskiwania środków finansowych poza budżetowych, w tym również z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;

13)przyjmowanie interesantów i świadczenie im specjalistycznych porad oraz udzielanie mieszkańcom Powiatu informacji o przysługujących im prawach i uprawnieniach;

14)podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

15)inicjowanie powstania grup samopomocowych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym;

16)prowadzenie sprawozdawczości z zakresu wykonywanej pracy;

17)usprawnianie organizacji, metod i form pracy na stanowiskach oraz wnioskowanie w sprawie usprawnienia pracy Centrum;

18)współdziałanie stanowisk w sprawach wymagających uzgodnień i wymiany informacji;

19)współdziałanie w realizacji zadań z zakresu obronności kraju, obrony cywilnej, ochronyprzeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

20)współdziałanie w sprawach merytorycznych Centrum, stanowiska z wydziałami Starostwa, jednostkami organizacyjnymi powiatu, jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami administracji państwowej, placówkami oświatowymi, Sądem, Policją, organizacjami pozarządowymi;

21)prowadzenie samokontroli w zakresie wykonywanych spraw na stanowisku pracy.

§ 15

1. Zespół do spraw administracyjno-finansowych prowadzi sprawy związane z obsługąadministracyjną Centrum, załatwianiem spraw kadrowych pracowników oraz zapewnia obsługę finansowo-księgową Centrum, opracowuje projekt budżetu Centrum, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

2. Do podstawowych zadań Zespołu należy:

w zakresie spraw administracyjnych:

1)prowadzenie spraw osobowych pracowników;

2)prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników;

3)prowadzenie spraw dotyczących BHP;

4)prowadzenie kancelarii ogólnej i biblioteki;

5)prowadzenie spraw związanych z archiwizacją akt;

6)prowadzenie inwestycji, remontów i konserwacji urządzeń oraz sprzętu biurowego;

7)wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych;

8)zapewnienie obsługi technicznej Centrum i Zespołu Orzekającego;

9)zabezpieczenie i gospodarka mieniem;

10)zaopatrywanie Centrum oraz Zespołu Orzekającego w sprzęt, urządzenia, materiały biurowe, pieczęcie, druki ścisłego zarachowania i środki czystości, itp.;

11)utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Centrum i Zespół Orzekający;

12)prowadzenie spraw osobowych pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Węgrowie.

w zakresie spraw finansowych:

1)opracowywanie projektu budżetu Centrum oraz dokonywanie analiz z wykonania budżetu;

2)sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej;

3)sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;

4)prowadzenie rachunkowości budżetu Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5)prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków;

6)prowadzenie spraw dotyczących zabezpieczenia i ewidencji mienia Centrum;

7)prowadzenie dokumentacji: płacowej, świadczeń z ubezpieczenia społecznego i podatkowej;

8)prowadzenie obsługi kasowej Centrum;

9)prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych i środków trwałych o charakterze wyposażenia;

10)prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania;

11)umarzanie i amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych;

12)dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Centrum;

13)przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ustalania i opłacania podatków i innych świadczeń o podobnym charakterze;

14)opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości;

15)przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;

16)współdziałanie z bankami i organami skarbowymi;

17)współpraca z Wydziałem Finansowym Starostwa Powiatowego w Węgrowie oraz pracownikami Centrum w zakresie realizowanych zadań;

18)prowadzenie szczegółowej analityki odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych;

19)prowadzenie analityki sprawdzającej wpłaty rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

20)windykacja należności budżetowych Centrum i Powiatu;

21)przygotowywanie miesięcznych wypłat świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych;

22)prowadzenie nadzoru finansowego nad działalnością Samorządowego Domu Pogodnej Starości w Ostrówku i Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach – w części dotyczącej przekazywanych przez Powiat Węgrowski środków finansowych w ramach podpisanych porozumień;

23)obsługa Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

24)obsługa finansowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Węgrowie.

3. Przy dekretowaniu spraw do Zespołu używa się symbolu „AF".

§ 16

1. Zespół do spraw opieki nad rodziną i dzieckiem oraz pomocy instytucjonalnej prowadzisprawy związane z organizowaniem opieki w rodzinach zastępczych, pomocy w usamodzielnianiu się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych różnego typu, pomocy uchodźcom, organizacją placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, mieszkań chronionych oraz powiatowych ośrodków wsparcia.

2. Do podstawowych zadań Zespołu należy:

w zakresie organizowania opieki w rodzinach zastępczych:

1)przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do podejmowania decyzji w sprawach udzielania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych;

2)przygotowywanie projektów decyzji w sprawach udzielania pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym;

3)dokonywanie okresowej oceny sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz sytuacji rodziny naturalnej dziecka co najmniej raz w roku, w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy oraz informowanie sądu opiekuńczego o całokształcie sytuacji dziecka i jego rodziny;

4)informowanie sądu opiekuńczego o ustaniu przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i o możliwości powrotu dziecka do rodziny naturalnej;

5)podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania i kwalifikowania kandydatów do prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej;

6)przyjmowanie wniosków małżeństw lub osób niepozostających w związku małżeńskim, o ustanowienie ich rodziną zastępczą;

7)rozpatrywanie ofert kandydatów do pełnienia funkcji nie spokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej pod kątem: predyspozycji psychofizycznych kandydatów do pełnienia tej funkcji, umiejętności niezbędnych w opiece nad dziećmi o szczególnych potrzebach, doświadczenia w pracy z dziećmi, oceny funkcjonowania kandydatów w środowisku lokalnym, sprawdzenia warunków mieszkaniowych pozwalających na przyjęcie dziecka;

8)kierowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na szkolenia;

9)organizowanie szkoleń rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze lub zlecanie szkoleń ośrodkowi adopcyjno-opiekuńczemu albo innemu podmiotowi;

10)wydawanie kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia dla rodzin zastępczych oraz opinii o spełnieniu przez tę rodzinę warunków określonych w art. 73 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 2-6 ustawy o pomocy społecznej a kandydatom do prowadzenia placówki rodzinnej wydawanie opinii o posiadaniu odpowiedniego przygotowania;

11)przygotowywanie rodzin zastępczych na przyjęcie dziecka, w szczególności: udzielanie szczegółowych informacji o dziecku i jego sytuacji rodzinnej;

12)udzielanie rodzinom zastępczym pomocy w rozwiązywaniu zgłaszanych przez te rodziny problemów, w tym w szczególności wynikających z opieki nad dziećmi o specyficznych potrzebach;

13)przygotowywanie dokumentów do zawierania umów z rodzinami zastępczymi zawodowymi niespokrewnionymi z dzieckiem (wielodzietnymi, specjalistycznymi, o charakterze pogotowia rodzinnego);

14)przygotowywanie projektów porozumień w sprawie umieszczenia dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu oraz określenia wysokości wydatków ponoszonych na ich utrzymanie;

15)rozpoznawanie sytuacji życiowej i materialnej rodziców, których dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych, w celu ustalenia opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej;

16)przygotowywanie projektów decyzji w sprawach wysokości opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, bądź częściowego zwolnienia lub odstąpienia od opłaty;

17)współdziałanie, na rzecz dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, z rodzinami zastępczymi, Sądem Rodzinnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi.

w zakresie pomocy w usamodzielnianiu się pełnoletnich wychowankówopuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze:

1)rozpoznawanie i bilansowanie potrzeb w zakresie pomocy pieniężnej przysługującej z tytułu usamodzielnienia się pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i różnego typu placówki;

2)przyjmowanie i sprawdzanie, zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami, wniosków o przyznanie pomocy na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz indywidualnych programów usamodzielnienia, składanych przez pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i różnego typu placówek;

3)pomoc osobie usamodzielnianej i opiekunowi usamodzielnienia w przygotowaniu indywidualnego programu usamodzielnienia wychowanka;

4)przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji w sprawach przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej, usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych i różnego typu placówek;

5)pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu różnego typu placówek i rodzin zastępczych poprzez: współdziałanie i wspieranie osoby usamodzielnianej w kontaktach z rodziną i środowiskiem, pomoc w ustaleniu uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego, pomoc w osiedleniu się osoby usamodzielnianej w powiecie innym niż miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w placówce lub rodzinie zastępczej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w podjęciu zatrudnienia oraz pomoc w uzyskaniu przysługujących świadczeń;

6)przygotowywanie projektów decyzji w sprawach przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej;

7)sprawdzanie, co najmniej raz na pół roku, sytuacji dochodowej i życiowej osoby usamodzielnianej na podstawie wywiadu środowiskowego (rodzinnego);

8)sprawdzanie kontynuowania nauki przez wychowanka, na początku każdego semestru na podstawie zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;

9)współpraca z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi różnego typu oraz rodzinami zastępczymi w zakresie usamodzielniania pełnoletnich wychowanków;

10)współpraca z terenowymi ośrodkami pomocy społecznej, placówkami oświatowymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych, etc. w procesie usamodzielniania się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

w zakresie pomocy uchodźcom:

1)przyjmowanie wniosków osób, które uzyskały status uchodźcy o udzielenie pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji;

2)przygotowywanie indywidualnych programów integracji uchodźcy;

3)udzielanie pomocy pieniężnej na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego;

4)opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

5)udzielanie specjalistycznego poradnictwa;

6)udzielanie uchodźcom informacji dotyczącej pomocy określonej w programie oraz warunkach jej wstrzymania lub odmowy udzielenia;

7)współdziałanie z uchodźcą oraz wspieranie go w kontaktach ze środowiskiem lokalnym, w tym w nawiązaniu kontaktu z właściwym dla miejsca zamieszkania uchodźcy ośrodkiem pomocy społecznej;

8)pomoc w uzyskaniu możliwości zamieszkania, w tym w miarę możliwości w mieszkaniu chronionym;

9)prowadzenie z uchodźcami pracy socjalnej;

10)prowadzenie innych uzgodnionych z uchodźcą działań wynikających z jego sytuacji życiowej;

11)przekazywanie Wojewodzie Mazowieckiemu uzgodnionych z uchodźcami programów wraz z przewidywanymi kosztami ich realizacji;

12)współdziałanie w sprawie pomocy uchodźcom w uzyskaniu możliwości zamieszkania z właściwym wojewodą i gminą, uwzględniające w miarę możliwości wybór miejsca zamieszkania dokonany przez uchodźców.

w zakresie organizowania i prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych:

1)realizowanie zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych;

2)prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;

3)prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora placówki;

4)współudział przy opracowywaniu regulaminu organizacyjnego placówki opiekuńczo-wychowawczej;

5)realizacja orzeczeń sądowych zarządzających umieszczenie dziecka w placówce;

6)kierowanie wychowanków do placówek opiekuńczo-wychowawczych na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego lub na wniosek rodziców, opiekunów prawnych albo małoletniego;

7)kompletowanie dokumentacji dziecka kierowanego do placówki opiekuńczo-wychowawczej, którą przekazuje się placówce wraz z skierowaniem;

8)podejmowanie działań, wspólnie z dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej, w celu uregulowania sytuacji skierowanego do placówki dziecka;

9)informowanie właściwego sądu rodzinnego i szkoły o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej;

10)rozpoznawanie sytuacji materialnej i życiowej rodziców dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w celu wydania decyzji ustalającej opłatę za pobyt dziecka w placówce;

11)współpraca z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, sądem rodzinnym, placówkami oświatowymi, ośrodkami pomocy społecznej, oraz innymi instytucjami i organizacjami na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej;

12)przygotowywanie projektów porozumień w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz wysokości wydatków na jego utrzymanie z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego do placówki dziecka;

13)udział w organizowanych przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą posiedzeniach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w placówce;

w zakresie organizowania domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym:

1)podejmowanie działań związanych z organizowaniem usług i ich zapewnieniem o określonym standardzie w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu;

2)przygotowywanie dokumentacji celem zlecenia podmiotom prowadzenia domów pomocy społecznej;

3)przygotowywanie dokumentacji mającej na celu zawieranie porozumień w sprawie powierzenia zadania własnego powiatu z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym;

4) organizowanie okresowych kontroli w domach pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie Powiatu oraz udział w ich przeprowadzaniu;

5)współpraca z samorządami gmin prowadzącymi na zlecenie Powiatu domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym w zakresie zapewnienia standardu usług świadczonych przez te domy;

6)przygotowywanie decyzji o umieszczeniu osoby zainteresowanej w domu pomocy społecznej;

7)prowadzenie listy osób oczekujących na umieszczenie w ponadlokalnych domach pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie Powiatu.

w zakresie organizowania mieszkań chronionych oraz powiatowych ośrodków wsparcia:

1)podejmowanie działań związanych z organizowaniem i prowadzeniem mieszkań chronionych dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, w szczególności dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób opuszczających rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich;

2)organizowanie i prowadzenie powiatowych ośrodków wsparcia, w tym: domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, świetlic socjoterapeutycznych o zasięgu powiatowym, ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz środowiskowych domów samopomocy.

3. Przy dekretowaniu spraw do Zespołu używa się symbolu „PS".

§ 17

1. Zespół do spraw rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych prowadzi sprawy związane z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych oraz realizacją rządowychprogramów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

2. Do podstawowych zadań Zespołu należy:

w zakresie prowadzenia spraw związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych:

1)podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;

2)opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

a) rehabilitacji społecznej,

b) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,

3)współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w pkt 2;

4)opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa;

5)współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób;

6)przyjmowanie wniosków i prowadzenie dokumentacji z zakresu dofinansowania:

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocniczeprzyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

e) rehabilitacji dzieci i młodzieży,

7)prowadzenie dokumentacji związanej z dofinansowaniem kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej;

8)nadzór nad działalnością warsztatu terapii zajęciowej, w szczególności w zakresie:

a)prawidłowości kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu,

b)ważności posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń,

c)prawidłowości prowadzonej dokumentacji,

d)prawidłowości w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu,

e)zgodności ze stanem faktycznym postanowień umowy, zawartej pomiędzyPowiatem a jednostką prowadzącą warsztat, na dofinansowanie działalnościwarsztatu,

f)zgodności organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami

rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, regulaminem organizacyjnym warsztatu oraz umową, o której mowa w ppkt. e,

g)prawidłowości realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnychprogramów rehabilitacji,

h)prawidłowości wykorzystania środków Państwowego Funduszu RehabilitacjiOsób Niepełnosprawnych przekazywanych przez Powiat,

9)współpraca z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych;

10)sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań rzeczowo – finansowych z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

11)sporządzanie rocznych inwentaryzacji podpisanych umów w zakresie rehabilitacji społecznej;

12)składanie do Funduszu Osób Niepełnosprawnych zapotrzebowań na środki finansowe na realizację zadań, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu, oraz odprowadzanie na rachunek Funduszu środków finansowych podlegających zwrotowi;

13)przygotowywanie, w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy, projektów uchwał w sprawie podziału środków PFRON przekazywanych powiatowi algorytmem narealizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osóbniepełnosprawnych;

14)sprawdzanie zgodności dokonywanych wydatków z rachunku PFRON z uchwalonymprzez Radę Powiatu planem finansowym na dany rok;

15)sporządzanie Karty Powiatu, zawierającej informacje o sytuacji osób niepełnosprawnych w powiecie;

16)wydawanie zaświadczeń o niepełnosprawności osobom niepełnosprawnym, zamierzającym utworzyć spółdzielnię socjalną;

17)przygotowywanie wniosków w celu pozyskiwania środków z Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz PFRON, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

w zakresie realizacji rządowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych:

1) realizacja programów celowych PFRON, których realizatorem jest samorząd powiatowy, w szczególności:

a)udzielanie zainteresowanym informacji na temat programów celowych PFRON realizowanych przez powiat oraz wydawanie stosownych druków,

b)przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach funkcjonujących programów PFRON realizowanych przez powiat,

c)weryfikacja składanych wniosków oraz załączników do wniosków,

d)przygotowywanie, zgodnych z procedurami, wystąpień jednostki samorządu terytorialnego o dofinansowanie projektów oraz składanie ich w Oddziale PFRON,

e)przygotowywanie projektów umów z beneficjentami pomocy,

f)zbieranie wszelkich oświadczeń związanych z realizacją umów,

g)dokonywanie protokolarnego odbioru wykonanych w ramach umowy prac lub dokonanych zakupów,

h)dokonywanie rozliczeń środków przekazanych beneficjentom w ramach dofinansowania projektów i przekazywanie ich do Oddziału PFRON,

i)składanie w PFRON wyjaśnień oraz dokumentów źródłowych niezbędnych do rozliczenia przyznanego dofinansowania,

j)sporządzanie kwartalnych sprawozdań z realizacji projektów i przedstawianie ich w Oddziale PFRON,

k)dokonywanie corocznej oceny realizacji projektów z zastosowaniem odpowiednich wskaźników monitorowania i ewaluacji programów,

l)udzielanie Oddziałowi PFRON wszelkich informacji na temat realizacji poszczególnych projektów,

m)przechowywanie dokumentacji związanej z udzieloną pomocą przez okres określony w procedurach programu.

2) Informowanie zainteresowanych o innych programach realizowanych przez OddziałPFRON.

3. Przy dekretowaniu spraw do Zespołu używa się symbolu „RN".

§ 18

1. Zespół do spraw poradnictwa specjalistycznego, informacji obywatelskiej, interwencji kryzysowej oraz szkoleń i doradztwa metodycznego prowadzi sprawy związane z poradnictwem specjalistycznym, w szczególności prawnym, psychologicznym i rodzinnym oraz udzielaniem informacji o prawach i uprawnieniach a także prowadzeniem ośrodka interwencji kryzysowej oraz prowadzeniem szkoleń i doradztwa metodycznego dla kadry pomocy społecznej z terenu powiatu.

2. Po podstawowych zadań Zespołu należy:

w zakresie prowadzenia specjalistycznego poradnictwa:

1)psychologicznego realizowanego przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii, w szczególności:

a)prowadzenie badań i działań diagnostycznych w tym diagnozowanie środowiska rodzinnego,

b)diagnozowanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej rodziny w celu określenia odpowiednich form pomocy rodzinie,

c)prowadzenie porad psychologicznych osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych w rodzinach naturalnych i zastępczych,

d)prowadzenie działań adresowanych do dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi, w tym: trening umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami i osobami dorosłymi, trening twórczego, pozytywnego myślenia, warsztaty z zakresu radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi,

e)współudział w działaniach na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym,

f)propagowanie zdrowego stylu życia.

2)pedagogicznego realizowanego poprzez konsultacje indywidualne, konsultacje telefoniczne i kontakt listowny z osobami i rodzinami zgłaszającymi się o pomoc, z zakresu:

a)rozwiązywanie problemów wychowawczych i szkolnych dzieci i młodzieży,

b)wzmacnianie w rolach rodziców,

c)terapia rodzinna dla dzieci i rodziców dzieci umieszczonych w rodzinnej opiece zastępczej,

d)praca z rodzinami zastępczymi, dziećmi i rodzicami biologicznymi na rzecz powrotu dzieci do ich rodzin naturalnych,

e)doskonalenie umiejętności psychologiczno-pedagogicznych rodziców zastępczych,

f)organizowanie indywidualnej, edukacyjnej pomocy rodzinie,

g)diagnozowanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej rodziny,

h)monitorowanie problemów społecznych związanych z uzależnieniami.

3)prawnego realizowanego poprzez udzielanie porad indywidualnych, telefonicznych i listownych zgłaszającym się osobom, z zakresu:

a)prawa rodzinnego i opiekuńczego,

b)prawa materialnego i formalnego,

c)zabezpieczenia społecznego,

d)ochrony praw lokatorów.

w zakresie udzielania informacji o prawach i uprawnieniach:

1)udzielanie zgłaszającym się osobom informacji o przysługujących im prawach i uprawnieniach wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz wskazywanie instytucji właściwych do załatwienia konkretnych spraw;

2)pomoc, zgłaszającym się osobom, w załatwianiu spraw urzędowych.

w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej:

1)udzielanie porad specjalistycznych: psychologicznych, pedagogicznych i prawnych osobom zagrożonym sytuacją kryzysową;

2)działania na rzecz rozwiązania sytuacji kryzysowej;

3)wspieranie osoby lub rodziny będącej w kryzysie we wszystkich działaniach, przy realizacji których osoba lub rodzina nie jest w stanie sama sobie poradzić;

4)pomoc w załatwianiu spraw związanych z sytuacją kryzysową w: Prokuraturze, Sądzie, szkole, na Policji, u lekarza, w miejscowym ośrodku pomocy społecznej, itp.;

5)wsparcie terapeutyczne osoby lub rodziny, która znalazła się w kryzysie;

6)organizowanie grup wsparcia dla osób i rodzin będących w sytuacji kryzysowej;

7)zapewnienie schronienia, dostępnego całą dobę, osobie, czy rodzinie, której zdrowie lub życie jest zagrożone;

8)współpraca ze wszystkimi instytucjami i służbami zaangażowanymi w sytuację kryzysową danej osoby lub rodziny, zwłaszcza z samorządami gminnymi, z terenu których osoby lub rodziny dotknięte kryzysem pochodzą.

w zakresie prowadzenia szkoleń i doradztwa metodycznego dla kadry pomocy społecznej z terenu powiatu:

1)diagnozowanie potrzeb i planowanie tematyki szkoleń dla kadry pomocy społecznej z terenu powiatu;

2)organizowanie szkoleń poprzez zapewnienie wykwalifikowanej kadry prowadzącej szkolenia;

3)organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla kadry pomocy społecznej;

4)współpraca w zakresie organizacji szkoleń z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej;

5)współpraca z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim Wydział Polityki Społecznej w zakresie prowadzenia doradztwa metodycznego;

6)organizowanie narad szkoleniowych przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Polityki Społecznej, pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej;

7)organizowanie i prowadzenie szkoleń rodzin zastępczych i kandydatów na rodziców zastępczych.

3. Przy dekretowaniu spraw do Zespołu używa się symbolu „PIK"

§ 19

1. Zespół do spraw obsługi Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności prowadzi sprawy związane z obsługą administracyjno-biurową Zespołu Orzekającego, organizacją pracy Zespołu Orzekającego oraz prowadzeniem spraw osób ubiegających się orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

2. Organizację wewnętrzną i zadania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania oNiepełnosprawności określa załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego PowiatowegoCentrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.

3. Zespół przy oznakowaniu spraw używa symbolu „ZON"

§ 20

1. Do zakresu działania stanowiska do spraw kombatantów należy:

1)dokonywanie, w porozumieniu z terenowymi ośrodkami pomocy społecznej oraz organizacjami kombatantów, analizy sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz wnioskowanie do właściwych ośrodków pomocy społecznej o zapewnienie tym osobom wielozakresowego wsparcia, w zakresie:

a)usług opiekuńczych,

b)pomocy materialnej,

c)miejsca w domu pomocy społecznej,

2)współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Węgrowie, z samorządami gminnymi oraz gminnymi kołami kombatantów w celu organizacji obchodów świąt narodowych oraz obchodu rocznic upamiętniających walki o niepodległość, dla uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego;

3)udzielanie pomocy w przygotowywaniu wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent.

2. Przy dekretowaniu spraw do Stanowiska używa się symbolu „K".

§ 21

1. Do zakresu działania Informatyka należy:

1)przestrzeganie prawidłowej eksploatacji i funkcjonowania stacji roboczych i sieci komputerowej w Centrum;

2)administrowanie aplikacjami;

3)wdrażanie i praca w systemie informatycznym POMOST;

4)przekazywanie w obowiązujących terminach, w formie elektronicznej, wymaganych w systemie informatycznym POMOST sprawozdań;

5)obsługa programu informatycznego PFRON – System Obsługi Dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Centrum, w szczególności:

a)uzyskanie certyfikatu, identyfikatora oraz hasła dostępu do systemu informatycznego,

b)sporządzanie niezbędnych informacji oraz wniosków,

c)dokonywanie uzgodnienia salda przysługującego dofinansowania,

6)przygotowywanie, w porozumieniu z właściwymi pracownikami Centrum, druków, dokumentów i innych materiałów potrzebnych przy realizacji zadań Centrum;

7)przekazywanie informacji z zakresu działalności Centrum do Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Węgrowskiego;

8) współpraca z zespołem redakcyjnym Biuletynu Informacyjnego Powiatu Węgrowskiego pt. „Wieści Węgrowskie".

2. Przy dekretowaniu spraw do Stanowiska używa się symbolu „I".

Rozdział 4 Postanowienia końcowe

§ 22

Obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako pracodawcy w zakresie organizacji i porządku w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy.

§ 23

Inne sprawy nie uregulowane w niniejszym Regulaminie a dotyczące funkcjonowania oraz wykonywania zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, określa Dyrektor Centrum w drodze zarządzenia wewnętrznego.

§ 24

Integralną część Regulaminu stanowi Schemat Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, będący Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 25

Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 26

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

Strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie ze strony oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

Copyright © Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie 2021 | Realizacja w oparciu o CMS Joomla StudioAlfa.pl tworzenie stron Joomla.