Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Hostelu

Załącznik
do Zarządzenia Nr 3/2005
Dyrektora PCPR w Węgrowie
z dnia 01 września 2005 roku


 

Regulamin pobytu w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie, przy ul. Piłsudskiego 23

1. Postanowienia ogólne.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (w skrócie OIK) realizuje zadania zgodnie z art. 47 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), podejmując działania na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania pogłębianiu się występujących dysfunkcji.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się w szczególności poradnictwa specjalistycznego oraz schronienia dostępnego przez całą dobę w Hostelu Ośrodka.

Zakres podstawowych usług świadczonych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Hostelu Ośrodka obejmuje:

 1. zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu w Hostelu Ośrodka w przypadku, zagrożenia bezpieczeństwa życia klienta,
 2. poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, socjalne i prawne,
 3. możliwość opieki i konsultacji lekarsko-pielęgniarskiej,
 4. terapię współuzależnień,
 5. niezbędne medykamenty, środki czystości i środki higieny osobistej w sytuacji, gdy nie ma możliwości samodzielnego zakupu,
 6. pracę socjalną skierowaną przede wszystkim na wzmocnienie lub odzyskanie zdolności do prawidłowego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym,
 7. animowanie i prowadzenie grup wsparcia.

2. Zasady przyjmowania do Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Hostel OIK przeznaczony jest dla około 5 osób.

Korzystanie z usług OIK jest świadczeniem pomocy społecznej zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Prawo pobytu w Hostelu mają osoby:

 • posiadające aktualne skierowanie – decyzję wydaną przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, na wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do Hostelu oraz w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do Hostelu lub przez pracownika socjalnego PCPR,
 • zobowiązujące się do przestrzegania Regulaminu pobytu w Hostelu.

Osoba posiadająca aktualne skierowanie zwana jest mieszkańcem Hostelu.

Prawo do pobytu w Hostelu mają przede wszystkim mieszkańcy Powiatu Węgrowskiego, w uzasadnionych zaś przypadkach mieszkańcy innych powiatów - jednak tylko na wniosek właściwego terytorialnie OPS-u, który to zobowiązuje się pokryć koszty pobytu w Hostelu osoby zainteresowanej.

Prawo pobytu w Hostelu dotyczy okresu do 3 miesięcy, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przedłużone do 6 miesięcy.

Pobyt w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest odpłatny na zasadach określonych uchwałą Rady Powiatu w Węgrowie, w uzgodnieniu z osobą kierowaną i właściwym ośrodkiem pomocy społecznej, z terenu którego pochodzi osoba kierowana.

Opłata za pobyt w Hostelu OIK przekazywana jest na konto Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, wg noty obciążeniowej wystawionej przez PCPR.

Decyzja o przyznaniu pobytu w Ośrodku może być cofnięta stosowną decyzją Dyrektora PCPR w Węgrowie w przypadku nieprzestrzegania przez mieszkańca Hostelu przepisów Regulaminu oraz braku współpracy w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej ze strony mieszkańca Hostelu, który to obowiązek wynika z art. 4 ustawy o pomocy społecznej.

3. Prawa mieszkańca Hostelu OIK

Mieszkańcy Hostelu maja prawo do korzystania z urządzeń stanowiących jego wyposażenie, tzn. pralki, kuchni gazowej, kuchenki mikrofalowej, czajnika elektrycznego, odkurzacza, etc.

Korzystanie z usług Hostelu nie pozbawia możliwości korzystania z innych form pomocy przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej.

Mieszkaniec hostelu ma prawo do formułowania i wyrażania swoich potrzeb, spostrzeżeń i opinii.

4. Obowiązki mieszkańca Hostelu OIK

Mieszkaniec Hostelu ma obowiązek zarejestrowania się w chwili rozpoczęcia pobytu, co wiąże się z przedstawieniem dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości.

W przypadku braku dowodu tożsamości mieszkaniec Hostelu zobowiązany jest w terminie do 5 dni przedłożyć zaświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Mieszkaniec Hostelu winien informować PCPR o każdej zmianie swojej sytuacji materialno-bytowej, tzn. podjęcia zatrudnienia, wysokość dochodu, etc.

Mieszkaniec Hostelu zobowiązany jest do wykonywania poleceń pracowników i Dyrektora PCPR wydawanych w ramach ich obowiązków i uprawnień.

Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz spożywania i wnoszenia alkoholu, osoba po spożyciu alkoholu nie może przebywać w Hostelu OIK. Po stwierdzeniu złamania powyższego zakazu mieszkaniec Hostelu może zostać usunięty z Ośrodka w trybie natychmiastowym.

Osoby przebywające w Hostelu są obowiązane współpracować z pracownikami Ośrodka oraz aktywnie korzystać z oferowanych form pomocy w celu wyjścia z kryzysu i powrotu do swojego rodzinnego środowiska. Odmowa takiej współpracy może być powodem odmowy udzielenia dalszej pomocy przez Ośrodek.

Osoby przebywające w Hostelu są zobowiązane do poszanowania praw i godności drugich osób oraz nie mogą stosować różnego rodzaju przemocy i dyskryminacji .

Zabronione jest udzielanie wszelkich informacji na temat innych osób przebywających w Hostelu.

Dzieci do 13 roku życia nie mogą być pozostawione w Hostelu bez opieki.

5. Przepisy porządkowe.

1) Korzystający z Hostelu OIK zobowiązani są do:

 • przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22.00–6.00,
 • pozostawiania przy wyjściu kluczy od zajmowanego przez siebie pokoju w portierni,
 • zachowania porządku i czystości w zajmowanych przez siebie pokojach sypialnych oraz w pozostałych pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania (kuchnia, łazienka), zgodnie z harmonogramem ustalonym przez kierownika Ośrodka, regulującym dyżury oraz umożliwienia wejścia do zajmowanego przez siebie pokoju przez pracownika Ośrodka (pracownik ma prawo do powyższego jedynie pod obecność mieszkańca Hostelu),
 • przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, a także wnoszenia przedmiotów typu: broń, ostre narzędzia, materiały pirotechniczne; w związku z powyższym ustaleniem zgłaszający się do Hostelu winien, na prośbę personelu, udostępnić do wglądu wnoszone przez siebie rzeczy,
 • przestrzegania zakazu palenia tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych,
 • poszanowania wyposażenia i sprzętów znajdujących się w pomieszczeniach Ośrodka. Za celowe zniszczenie sprzętu osoba będzie obciążona kosztami jego naprawy,
 • przestrzegania podstawowych zasad współżycia społecznego, w szczególności zaś poszanowania cudzej własności, a także unikania sytuacji konfliktowych,
 • przestrzegania zakazu przyjmowania odwiedzin,
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i przeciwpożarowego,
 • ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnym działaniem poprzez naprawienie ich w naturze bądź ekwiwalencie pieniężnym; wyrządzenie szkody o znacznej wartości niezależnie od roszczeń cywilnoprawnych objęte jest również odpowiedzialnością karną,
 • zgłaszania personelowi dokonanych strat mniejszych (np. stłuczki).

2) Podczas przyjęcia do Hostelu zgłaszający się zapoznawany jest z niniejszym Regulaminem i podpisuje zobowiązanie stosowania się do zawartych w nim postanowień.

6. Postanowienia uzupełniające.

Kierownictwo Ośrodka Interwencji Kryzysowej nie odpowiada za wniesione przez mieszkańców środki pieniężne oraz inne wartościowe przedmioty i nie przyjmuje ich do depozytu, nie bierze też odpowiedzialności za pozostawioną w lodówce żywność.

Przedmioty pozostawione w OIK przy jego opuszczaniu po upływie 2 tygodni podlegają komisyjnej likwidacji.

Strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie ze strony oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

Copyright © Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie 2021 | Realizacja w oparciu o CMS Joomla StudioAlfa.pl tworzenie stron Joomla.