Hostel

  • Drukuj

Ośrodek zapewnia możliwość udzielenia schronienia w Hostelu Ośrodka w sytuacjach, kiedy istnieje konieczność zaplanowania długotrwałych oddziaływań w stosunku do rodziny. Zadaniem Hostelu jest udzielenie tymczasowego, całodobowego schronienia osobom lub rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (klęska żywiołowa lub ekologiczna, zdarzenia losowe, kryzysy normatywne, przemoc domowa, alkoholizm sprawcy przemocy domowej).

Decyzję o skierowaniu do Hostelu Ośrodka wydaje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, na wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do Hostelu oraz w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do Hostelu.

Organizację pobytu oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Węgrowie określa Uchwała Rady Powiatu.

Pobyt w Hostelu jest odpłatny, ustalany w uzgodnieniu z osobą kierowaną i ośrodkiem pomocy społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej. Kwota odpłatności ponoszona przez osobę zainteresowaną uzależniona jest od wysokości dochodu rodziny, w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Różnica pomiędzy ustaloną w decyzji opłatą a miesięcznym kosztem utrzymania osoby skierowanej, pokrywana jest przez ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby umieszczonej w Ośrodku.

Hostel dysponuje 5 miejscami. Osoby w nim przebywające mają zapewnione domowe warunki. Mieszkańcy mają do dyspozycji pokój trzyosobowy i dwuosobowy z aneksem kuchennym oraz łazienką. Utrzymywanie porządku we wszystkich tych pomieszczeniach jest obowiązkiem mieszkańców.

Mieszkańcy Hostelu mają możliwość korzystania ze stałej profesjonalnej pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, prawnej.

Czas trwania pobytu w hostelu zależy od sytuacji klienta. Regulamin pobytu w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej zakłada okres przebywania w nim, nie dłuższy niż 3 miesiące, w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przedłużenie pobytu w celu całkowitego rozwiązania problemu, będącego powodem umieszczenia. Decyzję o przedłużeniu pobytu podejmuje dyrektor PCPR na wniosek zespołu specjalistów zajmujących się mieszkańcem Hostelu.