Biuletyn Informacji Publicznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie
informuje o rekrutacji do projektu „Śmiałym szczęście sprzyja" na 2014 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Śmiałym szczęście sprzyja" współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt „Śmiałym szczęście sprzyja" adresowany jest do:

osób niepełnosprawnych spełniających następujące kryteria:
- posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
- zainteresowanych podjęciem pracy/podniesieniem swoich kwalifikacji;
- korzystających ze świadczeń pomocy społecznej;
- zamieszkujących na terenie powiatu węgrowskiego;
- w wieku aktywności zawodowej (15-64);
- nie biorących udziału w tych samych działaniach realizowanych w ramach innego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej spełniających następujące warunki:
- korzystających ze świadczeń pomocy społecznej;
- zamieszkujących na terenie powiatu węgrowskiego;
- w wieku aktywności zawodowej (18-25);
- zainteresowanych podjęciem pracy i poniesieniem swoich umiejętności;
- nie biorących udziału w tych samych działaniach realizowanych w ramach innego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Priorytetowym celem projektu jest wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. Dla uczestników Projektu zaplanowano następujące rodzaje wsparcia:
- warsztaty alternatywnych form poszukiwania pracy dla osób niepełnosprawnych i usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej,
- grupowe warsztaty umiejętności psychospołecznych i równości płci dla osób niepełnosprawnych i usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej,
- warsztaty i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i społeczne dla osób niepełnosprawnych,
- ćwiczenia usprawniające psychoruchowo w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
- kursy i szkolenia dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczych,
- działania o charakterze środowiskowym,
- praca socjalna.

W trakcie realizacji projektu w 2014 roku wsparciem zostanie objętych 6 wychowanków pieczy zastępczej oraz 67 osób niepełnosprawnych (w tym 20 osób w ramach ćwiczeń usprawniających psychoruchowo w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej). Uczestnicy projektu uzyskają wsparcie ze strony doradcy zawodowego, doradcy ds. osób niepełnosprawnych oraz psychologa.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Wymagane dokumenty: Pobierz >>
- ankieta rekrutacyjna,
- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
- oświadczenie o przetwarzaniu wizerunku,
- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
- oświadczenie o statusie na rynku pracy,
- oświadczenie o niepełnosprawności,
- zgoda rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych,
- oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego wsparcia w innych działaniach i priorytetach,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w projekcie.

W/w dokumenty będą dostępne w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23
oraz na stronie internetowej www.pcpr.wegrow.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane w:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, 07-100 Węgrów, ul. Piłsudskiego 23 (p.6), tel. 25 792 49 07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasady rekrutacji Uczestników projektu „Śmiałym szczęście sprzyja" oraz zasady ich uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Śmiałym szczęście sprzyja".

Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu pod numerem: 25 792 49 07

Koordynator Projektu

/-/ Sylwia Domżała-Kurtiak

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Śmiałym szczęście sprzyja"

§ 1
Przedmiot Regulaminu


Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników projektu „Śmiałym szczęście sprzyja" oraz zasady ich uczestnictwa w projekcie.

§ 2
Definicje

1. Projekt – oznacza przedsięwzięcie „Śmiałym szczęście sprzyja"
2. Realizator/Beneficjent – Powiat Węgrowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie
3. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie
4. Uczestnik projektu (beneficjent ostateczny) – kandydat, który spełnił wszystkie wymogi formalne określone we wniosku o dofinansowanie projektu oraz został zakwalifikowany do projektu
5. Koordynator Projektu – osoba zarządzająca Projektem
6. Zespół Projektowy – zespół zarządzający Projektem
7. Biuro Projektu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów.

§ 3
Informacje ogólne o projekcie

1. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie a Powiatem Węgrowskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.
2. Projekt realizowany jest przez Powiat Węgrowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie w okresie od 01 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.
3. Dla uczestników Projektu zaplanowano następujące rodzaje wsparcia:
a) warsztaty alternatywnych form poszukiwania pracy dla osób niepełnosprawnych i usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej,
b) grupowe warsztaty umiejętności psychospołecznych i równości płci dla osób niepełnosprawnych i usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej,
c) warsztaty i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i społeczne dla osób niepełnosprawnych,
d) ćwiczenia usprawniające psychoruchowo w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
e) kursy i szkolenia dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczych,
f) działania o charakterze środowiskowym,
g) praca socjalna.
4. Niezależnie od typu wsparcia/zadania wszyscy uczestnicy projektu w porozumieniu z pracownikami PCPR korzystać będą z instrumentów aktywnej integracji, tj. zestaw instrumentów o charakterze aktywizujących mających na celu przywrócenie na rynek pracy oraz do ich integracji ze środowiskiem:
a) instrumentów aktywizacji zawodowej,
b) instrumentów aktywizacji edukacyjnej,
c) instrumentów aktywizacji zdrowotnej,
d) instrumentów aktywizacji społecznej.

§ 4
Zasady i kryteria rekrutacji uczestników projektu

1. Rekrutacja prowadzona będzie w Punkcie Rekrutacyjnym znajdującym się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 23.
2. Proces rekrutacji poprzedzony zostanie zamieszczeniem ogłoszeń na stronie internetowej www.pcpr.wegrow.pl, na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Węgrowie, Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ośrodkach pomocy społecznej na terenie Powiatu Węgrowskiego oraz w innych dozwolonych, ogólnodostępnych miejscach publicznych.
3. Uczestnikiem Projektu może być:
a) osoba niepełnosprawna spełniająca następujące kryteria:
- posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
- poszukuje i jest zainteresowana podjęciem pracy/podniesieniem swoich kwalifikacji;
- korzysta ze świadczeń pomocy społecznej;
- zamieszkuje na terenie powiatu węgrowskiego;
- jest w wieku aktywności zawodowej (15-64);
- nie brała udziału w tych samych działaniach realizowanych w ramach innego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
b) usamodzielniający się wychowanek pieczy zastępczej spełniający następujące warunki:
- jest pełnoletnim wychowankiem pieczy zastępczej;
- korzysta ze świadczeń pomocy społecznej;
- zamieszkuje na terenie powiatu węgrowskiego;
- jest w wieku aktywności zawodowej (18-25);
- jest zainteresowany podjęciem pracy i poniesieniem swoich umiejętności;
- nie brała udziału w tych samych działaniach realizowanych w ramach innego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
4. Rekrutacja przeprowadzona będzie zgodnie z Politykami Horyzontalnymi Unii Europejskiej, tj. Polityka Równych Szans, Polityką Rozwoju Lokalnego oraz Polityka Społeczeństwa Informacyjnego.
5. Rekrutację przeprowadzi Koordynator Projektu wraz z Zespołem Projektowym oraz osobami, którzy mają dostęp do informacji na temat osób korzystających z pomocy PCPR, kwalifikujących się do grupy osób objętych wsparciem w ramach projektu.
6. Kryteria rekrutacji, jakie są brane pod uwagę przy sporządzaniu listy BO (kryteria formalne) to osoby:
a) korzystające z pomocy społecznej
b) w wieku 15-64 lat
c) osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w tym uczące się, a także zatrudniona spełniająca kryteria określone w § 4 ust. 3
d) zameldowane lub zamieszkałe na terenie Powiatu Węgrowskiego
7. Priorytetowo będą traktowane osoby:
a) z niskim wykształceniem i niskimi kwalifikacjami zawodowymi
b) nigdy nie będące uczestnikami projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie na terenie województwa mazowieckiego
c) w szczególnie uzasadnionych sytuacjach decyzję podejmuje Zespół Projektowy (wg opinii pracownika socjalnego/doradcy ds. osób niepełnosprawnych/doradcy zawodowego).
8. Nabór Ankiety rekrutacyjnej wraz z załącznikami odbędzie się w wyznaczonym przez Zespół Projektowy terminie.
9. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie w wersji papierowej, na odpowiednim wzorze Ankiety rekrutacyjnej wraz załącznikami osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do PCPR w Węgrowie).
10. Ankieta rekrutacyjna wraz załącznikami udostępniona jest w siedzibie PCPR w Węgrowie, jak również na stronie internetowej www.pcpr.wegrow.pl.
11. Kobiety i mężczyźni zainteresowani udziałem w projekcie, spełniający w/w kryteria, zobowiązani są do złożenia wypełnionej i podpisanej Ankiety rekrutacyjnej wraz załącznikami. Brane będą pod uwagę wyłącznie kompletne formularze, zawierające wszystkie dane i niezbędne oświadczenia woli (podpisy) Uczestnika, a w przypadku osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych dodatkowo rodzica lub prawnego opiekuna.
12. Zgłoszenia przygotowane na formularzu innym niż załączony wzór będą odrzucane.
13. Formularze nadesłane drogą elektroniczną lub faksem będą odrzucane.
14. Ankiety rekrutacyjne niekompletne lub zawierające uchybienia formalne (np. brak podpisu, brak daty sporządzenia formularza, format formularza niezgodny z wymaganym wzorem) będą odrzucane.
15. Komplet dokumentów rekrutacyjnych zawierać będzie:
a) ankieta rekrutacyjna,
b) oświadczenie o niepełnosprawności,
c) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w projekcie,
d) oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
e) oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie wizerunku,
f) oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego wsparcia w innych działaniach i priorytetach,
g) oświadczenie o statusie na rynku pracy,
h) oświadczenie opiekuna prawnego/rodzica.
16. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, czytelny podpis, kompletność załączników) następuje przez Koordynatora i Zespół Projektowy.
17. Osoby, których Ankiety pozytywnie przejdą weryfikację wstępna zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikującą, podczas której zostanie wypełniony kwestionariusz wywiadu i niezbędna dokumentacja projektowa.
18. O ostatecznym zakwalifikowaniu do grup beneficjentów decydować będzie:
a) kolejność złożenia kompletu dokumentów wymienionych w § 4 ust. 5-8,
b) okres pozostawania bez pracy,
c) pisemna ocena pracownika socjalnego o motywacji osoby do realizacji kontraktu/umowy,
d) brak przeciwwskazań lekarza do uczestnictwa w zadaniach projektowych,
e) status na rynku pracy – osoby zatrudnione mogą być uczestnikami projektu pod warunkiem, że stanowią nie więcej niż 50% grupy docelowej w projekcie.
19. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikującej Zespół Projektowy wraz z Koordynatorem sporządzi listę podstawową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
20. Osoby ostatecznie zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną poinformowane w formie pisemnej lub telefonicznej.
21. Udział osób ostatecznie zakwalifikowanych do realizacji Projektu rozpoczyna się od dnia podpisania przez niego deklaracji uczestnictwa.
22. Z osobami z listy podstawowej podpisane zostaną kontrakty socjalne, bądź innego dokumentu sporządzonego na zasadach analogicznych jak dla kontraktu socjalnego (np. umowa).
23. Osoby, które złożą komplet dokumentów i spełnią kryteria przyjęcia do projektu, a nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej.
24. Osoby niezakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane pisemnie w terminie 30 dni od daty ostatecznego wyboru uczestników Projektu.
25. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania Projektu.
26. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
27. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku nie wypełnienia postanowień zawartych w kontrakcie/umowie lub naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. Decyzje o skreśleniu z listy uczestników Projektu podejmuje w takim przypadku Dyrektor/Koordynator na wniosek pracownika PCPR w Węgrowie.

§ 5
Prawa i obowiązki uczestnika Projektu

1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
a) nieodpłatnego udziału w Projekcie
b) zgłaszania uwag i oceny działań, na które został zakwalifikowanych
c) rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku gdy: rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zawodowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania niniejszego regulaminu (np. choroba, podjęcie zatrudnienia itp.).
2. Uczestnik zobowiązuje się do:
a) aktywnego uczestnictwa w spotkaniach, szkoleniach zawodowych oraz wszystkich proponowanych formach aktywizacji
b) utrzymywania stałego kontaktu z Realizatorem,
c) wypełniania ankiet i kwestionariuszy dostarczanych zarówno przez Realizatora jak i realizatorów szkoleń oraz udzielania informacji dotyczących swojej aktualnej sytuacji na rynku pracy w trakcie trwania projektu, a także do 6-ciu miesięcy po jego zakończeniu,
d) niezwłocznego informowania Realizatora o przeszkodach uniemożliwiających udział w szkoleniach, formach doradztwa oraz o rezygnacji z udziału w projekcie.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 maja 2014 r. i obowiązuje przez czas trwania projektu.
2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie i na stronie internetowej: www.pcpr.wegrow.pl
3. Załączniki do niniejszego regulaminu to:
a) ankieta rekrutacyjna
b) formularz PEFS
c) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
d) oświadczenie o przetwarzaniu wizerunku
e) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
f) oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych działaniach i Priorytetach w okresie realizacji projektu systemowego, w którym bierze udział
g) oświadczenie o statusie na rynku pracy
h) zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział małoletniego dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej w Projekcie
i) deklaracja uczestnictwa w Projekcie
j) oświadczenie o niepełnosprawności
k) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w projekcie.
4. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów.
5. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu.
6. Realizator zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą II stopnia.
7. Komunikacja w Projekcie będzie odbywać się przez stronę internetowa PCPR w Węgrowie: www.pcpr.wegrow.pl,  pocztę elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  pocztę: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 07-100 Węgrów ul. Piłsudskiego 23, telefonicznie: (25) 792 49 07, faxsem (25) 792 49 07 w. 12.

Koordynator projektu

(-) Sylwia Domżała-Kurtiak

Węgrów, 2014.05.27

pdfRegulamin rekrutacji dla uczestników projektu systemowego „Œ"Śmiałym szczęście sprzyja"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie ze strony oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

Copyright © Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie 2021 | Realizacja w oparciu o CMS Joomla StudioAlfa.pl tworzenie stron Joomla.