Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia

Informacja z przeprowadzonej oceny formalnej dokumentów aplikacyjnych na stanowisko Psycholog - 19.08.2014

z przeprowadzonej oceny formalnej dokumentów aplikacyjnych na stanowisko Psycholog – w ramach zadania Grupowe warsztaty umiejętności psychospołecznych i równości płci dla osób niepełnosprawnych i usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej w związku z realizacją projektu systemowego pn. „Śmiałym szczęście sprzyja"

Uprzejmie informuję, że do naboru na stanowisko psychologa zgłosiła się 1 osoba, która spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Koordynator projektu

/-/ Sylwia Domżała-Kurtiak

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wznowienie rekrutacji do projektu „Śmiałym szczęście sprzyja” - Warsztaty i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i społeczne dla osób niepełnosprawnych - 18.08.2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie uprzejmie informuje, że z dniem 18 sierpnia 2014 roku została wznowiona rekrutacja na warsztaty i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i społeczne dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu „Śmiałym szczęście sprzyja" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
W wyniku rezygnacji osób z udziału w projekcie zgodnie z § 4 pkt. 25 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Śmiałym szczęście sprzyja" rekrutacja została wznowiona do 25 sierpnia 2014 roku do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje oraz formularze wymaganych dokumentów dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23 oraz na stronie internetowej pcpr.wegrow.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane w:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, 07-100 Węgrów, ul. Piłsudskiego 23,
tel. (25) 792 49 07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zasady rekrutacji Uczestników projektu „Śmiałym szczęście sprzyja" oraz zasady ich uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Śmiałym szczęście sprzyja".
Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu pod numerem: (25) 792 49 07
Zasady rekrutacji Uczestników projektu „Śmiałym szczęście sprzyja" oraz zasady ich uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Śmiałym szczęście sprzyja". >>

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne

Koordynator projektu

/-/ Sylwia Domżała–Kurtiak

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 258502-2014

PCPR/3431/POKL/2/14

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 30.000,00 EURO na:

Warsztaty i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i społeczne

z powodu: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

UZASADNIENIE
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła jedna oferta: Sun&More Sp. z o.o. ul. Rapackiego 8c, 71-467 Szczecin (kwota wskazana w ofercie 148.000,00 zł brutto). Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty zabezpieczonej na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi 110.000,00 zł brutto.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór na wolne stanowiska pracy: Asystent Osoby Niepełnosprawnej - 18.08.2014

W związku z realizacją projektu systemowego pn. „Śmiałym szczęście sprzyja"
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Liczba kandydatów do wyłonienia: 4 osoby
Rodzaj umowy: umowa zlecenia
Termin realizacji: 01 września 2014 roku – 10 września 2014 roku
Miejsce pracy: Geovita, Lądek Zdrój

Wymagania niezbędne:
1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
2. Brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Nieposzlakowana opinia.
4. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku.
5. Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Wymagania dodatkowe:
1. Zdolność pracy indywidualnej i grupowej.
2. Zdolność analitycznego myślenia, dokładność, kreatywność.
3. Dobra organizacja pracy.
4. Dyspozycyjność, systematyczność i rzetelność w realizacji zleconych obowiązków
5. Dyplom uzyskania tytułu zawodowego asystenta osoby niepełnosprawnej lub posiadanie certyfikatu o ukończonym kursie zawodowym do pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej bądź dyplom pielęgniarstwa.
Zakres wykonywanych zadań:
• szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnych w trakcie wyjazdu i powrotu oraz pobytu na warsztatach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe i społeczne dla osób niepełnosprawnych, polegająca m.in. na:
- dążeniu do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych),
- pomocy w dotarciu na zajęcia przewidziane w projekcie w ramach warsztatów i szkoleń,
- wspomaganiu w przemieszczaniu się osoby niepełnosprawnej,
- zapewnieniu pomocy podczas warsztatów i szkoleń, ćwiczeń usprawniająco- regenerujących, spotkań w ramach działań o charakterze środowiskowym, posiłków itp.,
- podnoszeniu jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, wykonywanie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych, w tym pomoc w toalecie, czynnościach fizjologicznych, przenoszenie, karmienie, pomoc w komunikacji z otoczeniem, itp.
- wykonywaniu innych czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych, określonych przez osoby niepełnosprawne znajdujące się pod bezpośrednią opieką,
- wspieraniu innych form aktywizacji społecznej dostosowanej do stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej,
• stała współpraca z pracownikami ds. integracji PCPR w Węgrowie,
• sporządzenia sprawozdania z realizacji zleconego zadania.
Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny.
2. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
3. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej.
5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
6. Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego i FP (formularz do pobrania)
7. Oświadczenie nt. zaangażowania w realizację zadań w ramach innego projektu (formularz do pobrania)
8. Inne dokumenty świadczące o predyspozycjach i umiejętnościach przydatnych na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej.
Termin składania dokumentów:do 25 sierpnia 2014 roku do godziny 14.00.
Miejsce składania dokumentów:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów (liczy się data wpływu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy: ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ".
Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz o wynikach naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie oraz na stronie internetowej: www.pcpr.wegrow.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 25 792 49 07, w godzinach 8.00-15.00.
Osoba do kontaktu: p. Luiza Czyż i p. Łukasz Wrzosek.

Koordynator Projektu

/-/ Sylwia Domżała - Kurtiak

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie ze strony oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

Copyright © Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie 2020 | Realizacja w oparciu o CMS Joomla StudioAlfa.pl tworzenie stron Joomla.