Biuletyn Informacji Publicznej

Dni i godziny otwarcia

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

 

Na terenie powiatu węgrowskiego funkcjonują dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi.

I.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Helenka”
Kaliska 50C
07-130 Łochów
Miejsca socjalizacyjne: 11
Miejsca interwencyjne: 3
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2020 roku wynosi 5.076,00 zł

II.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Ignaś”
Kaliska 50B
07-130 Łochów
Miejsca socjalizacyjne: 11
Miejsca interwencyjne: 3
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2020 roku w wynosi 4.759,00 zł

Dyrektor: Agata Kuczyńska
Telefon: (25) 675 11 37
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z dn. 9 października 1997r., Nr 12, poz. 776 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 marca 2004r.w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z dn. 15 kwietnia 2004r., Nr 63, poz. 587).

Warsztat jest jedną z form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacja przez warsztat w/w celów odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

  • umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej;
  • psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Utworzenie i działalność WTZ finansowana jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środków własnych Powiatu Węgrowskiego, zgodnie z Umową Nr 8213/WTZ-1/02 o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku zawartą w dniu 9 grudnia 2002 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Węgrowskiego a Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnoprawnym „Jawor" w Jaworku.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaworku, gm. Wierzbno swoja działalność rozpoczął jesienią 2003 r. Jest placówką pobytu dziennego, czas trwania zajęć wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. W zajęciach Warsztatu uczestniczy 25 osób niepełnosprawnych z Powiatu Węgrowskiego i powiatów ościennych. Są to osoby niepełnosprawne z niepełnosprawnością intelektualną, w stopniu umiarkowanym i znacznym.

WTZ w Jaworku w procesie rehabilitacji społecznej stosuje metody, formy i zasady pracy powszechnie uznawane przez pedagogikę specjalną, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Zajęcia prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, przygotowanym dla każdego uczestnika Warsztatu przez Radę Programową Warsztatu.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaworku prowadzi terapie w 5 osobowych grupach, w pracowniach terapeutycznych:

1. Gospodarstwa domowego;

2. Krawiecko-tkackiej

3. Multimedialnej;

4. Ceramiczno – plastycznej;

5. Technicznej.

Prowadzone są też w Warsztacie zajęcia rehabilitacyjne i spotkania z psychologiem. Wykorzystywane są różne metody pracy w WTZ z osobami niepełnosprawnymi, np. poznawcze, praktyczne, werbalne, trening ekonomiczny oraz formy pracy indywidualnej i grupowej. Formy trapi obejmują: muzykoterapię, ergoterpię, bibiloterapię, filmoterapię, kinezyterapię itp.

Działalność Warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników WTZ w ramach realizowanych programów terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami Warsztatu na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.

Pracownicy Warsztatu kładą szczególnie nacisk na rehabilitację społeczną i integrację – spotkania integracyjne, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do kina czy na koncert, udział w zawodach sportowych oraz imprezach okolicznościowych. Warsztat współpracuje ściśle z rodzicami i opiekunami, jak również z innymi organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego.

Kontakt:

Warsztat Terapii Zajęciowej
Jaworek 32
07–111 Wierzbno

tel./fax. (025) 793 45 19

Kierownik WTZ: Elżbieta Trojanowska

Statut

Załącznik
do Uchwały Nr XXXVII/246/2006
Rady Powiatu Węgrowskiego
z dnia 29 września 2006 r.

Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie zwane dalej „Centrum" jest jednostką organizacyjną Powiatu Węgrowskiego, powołaną do wykonywania zadań Powiatu w zakresie:

1) pomocy społecznej (własnych i z zakresu administracji rządowej), określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),

2) rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123,poz. 776 z późn.zm.),

3) innych ustaw, aktów wykonawczych i aktów prawa miejscowego, w zakresie w jakim dotyczą one zadań powiatu w dziedzinie pomocy społecznej i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

§ 2

1. Centrum jest samodzielną jednostką budżetową wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

2. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Starosta Węgrowski.

3. Siedzibą Centrum jest miasto Węgrów.

4. Obszarem działania Centrum jest teren Powiatu Węgrowskiego.

Rozdział II Przedmiot i zakres działania

§ 3

1. Przedmiotem działania Centrum jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 realizowane są poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 4

Centrum realizuje swoje zadania współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział III Zarządzanie i organizacja

§ 5

1. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kieruje jednoosobowo Dyrektor.

2. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu.

3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności prowdzonej przez Centrum i reprezentuje jednostkę na zewnątrz.

4. Starosta jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Centrum.

5. Dyrektor kieruje działalnością Centrum przy pomocy Głównego Księgowego.

6. Podczas nieobecności Dyrektora zastępuje go Główny Księgowy. Zakres zastępstwa obejmuje zadania i kompetencje Dyrektora z wyłączeniem czynności wymagających upoważnienia Starosty bądź Zarządu Powiatu.

7. Dyrektor Centrum ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

§ 6

1. Pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Centrum, w myśl przepisów prawa pracy jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.

2. Za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Centrum, będący jednocześnie przełożonym wszystkich pracowników.

§ 7

Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Centrum określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Uchwalony przez Zarząd Powiatu w Węgrowie.

§ 8

Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Centrum regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych i przepisy prawa pracy oraz Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie i Regulamin Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.

Rozdział IV Gospodarka finansowa

§ 9

1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw.

2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki Centrum.

3. Centrum pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Powiatu.

4. Centrum może utworzyć wydzielony rachunek dochodów własnych, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Węgrowskiego.

5. Centrum prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

6. Centrum do realizacji swoich zadań pozyskuje środki finansowe z funduszy celowych oraz innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział V Postanowienia końcowe

§ 10

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

2. Zmiany treści Statutu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

UCHWAŁA NR XXXVII/246/06
Rady Powiatu Węgrowskiego
z dnia 29 września 2006 roku
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie

Na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie nadaje się Statut stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie ze strony oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

Copyright © Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie 2021 | Realizacja w oparciu o CMS Joomla StudioAlfa.pl tworzenie stron Joomla.