Biuletyn Informacji Publicznej

Dni i godziny otwarcia

FASD zrozumieć i pomóc

Broszura informacyjna

pdfBroszura informacyjna - FASD zrozumieć i pomóc

Według wielu danych zawartych w statystykach oraz literaturze, alkohol jest najbardziej rozpowszechnioną używką. W ciągu ostatniej dekady jego spożycie w Polsce znacznie wzrosło. Średnia ilość wypijanego alkoholu na jednego mieszkańca w 2001 roku wyniosła 6,631, natomiast w 2008 roku - 9,581. Z badań przeprowadzanych przez PARPA w 2005 oraz 2008 roku wynikało, że co trzecia kobieta spożywała alkohol w czasie ciąży (33% ankietowanych). W badaniach późniejszych (2011 r.), przeprowadzanych przez Gdański Uniwersytet Medyczny, wyszło że 24% kobiet spożywało alkohol w czasie ciąży, liczba ta uległa więc zmniejszeniu, jednakże w ramach wniosków ujęto następujący zapis: „Na podstawie badań przeprowadzonych wśród kobiet na temat szkodliwości spożywania alkoholu w okresie ciąży można wnioskować, że poziom wiedzy ankietowanych jest niewystarczający. Wydaje się, że istnieje potrzeba prowadzenia systematycznej edukacji oraz zwiększenia zaangażowania personelu medycznego w ten proces”. Wynika z tego, iż kampanie społeczne, informacyjne, edukacyjne nadal są pożądaną formą dotarcia do grupy zainteresowanych, aby zmniejszać odsetek osób nieświadomych szkodliwości alkoholu wypijanego podczas ciąży.
W Polsce problem FASD dotyczy większości dzieci porzuconych i zaniedbanych, przebywających w instytucjach opiekuńczych, korzystających z różnych form pomocy organizacji pozarządowych, instytucji itp. Ogromna liczba nie zdiagnozowanych dzieci z zespołem FASD uczestniczy z zajęciach pozalekcyjnych oferowanych przez różnego rodzaju instytucje i organizacje pozarządowe. Często też trafia do rodzin zastępczych lub adopcyjnych, domów dziecka, placówek opiekuńczo - wychowawczych. Stwarzają one wiele problemów, jako że dzieci takie nie poddają się zwykłym oddziaływaniom wychowawczym. Rodziny wychowujące dzieci z nie rozpoznanym zaburzeniem żyją w sytuacji ciągłego stresu i obwiniania siebie za niepowodzenia. Brak rozpoznania uniemożliwia często zastosowanie właściwej interwencji. Z badań zachodnich wynika, że dzieci, wobec których nie podjęto działań terapeutycznych, są bardziej narażone na występowanie tzw. zaburzeń wtórnych (są bardziej podatne na nałogi, przestępczość, nieprawidłowe zachowania seksualne, przerwanie obowiązku szkolnego itp.).
Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (z ang. – Fetal Alcohol Spectrum Disorder, skrót: FASD)
jest ogólnym terminem, opisującym całe spektrum skutków rozwojowych, występujących u potomstwa matek pijących alkohol w okresie ciąży. Skutki te mogą obejmować zaburzenia rozwoju fizycznego, umysłowego, zachowania i uczenia się; mogą trwać przez całe życie. Termin FASD nie jest terminem przeznaczonym do wykorzystania w diagnostyce klinicznej.

W tym obszarze mieszczą się:
- FAS (Fetal Alcohol Syndrom) – Płodowy Zespół Alkoholowy,
- pFAS (partial Fetal Alcohol Syndrom) – Częściowy Płodowy Zespół Alkoholowy,
- inne rozpoznania, takie jak np: Encefalopatia niepostępująca z ekspozycją na alkohol lub Zaburzenia neurobehawioralne z ekspozycją na alkohol - czasem pod nazwą: ARND (Alcohol Related Neurodevelopmental Disorder), Poalkoholowe zaburzenia układu nerwowego lub FAE (Fetal Alcohol Efect) - Alkoholowy Efekt Płodowy czy Wady Wrodzone Spowodowane Alkoholem – Alcohol Related Birth Defects (ARBD).
Różnorodność nazw wynika z klasyfikacji, którymi posługują się diagności, jednak wszystkie je łączy wspólna etiologia, związana ze spożywaniem alkoholu przez matkę w czasie ciąży.

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY DYSMORFICZNE TWARZY DZIECKA Z FAS
- Skrócone szpary powiekowe
- Szeroko rozstawione szpary powiekowe
- Szeroka nasada nosa
- Brak rynienki podnosowej
- Krótki, zadarty nos
- Brak czerwieni wargowej
- Spłaszczona środkowa część ciała
- Słabo rozwinięta żuchwa
- Nisko osadzone małżowiny uszne

Medyczną diagnozę potwierdzają 4 kryteria:
- Udokumentowane picie alkoholu przez ciężarną.
- Przed – i pourodzeniowy deficyt wzrostu, wagi ciała i obwodu głowy.
- Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, które wyraża się jako upośledzenie funkcji fizycznych, intelektualnych i poznawczych.
- Zespół fizycznych anomalii, wyrażających się mniej lub bardziej widocznymi deformacjami budowy twarzy, kończyn i wadami narządów wewnętrznych.

Jak pomóc sobie i dziecku z FAS – czyli „metoda 8 kroków”
1. Konkret - mów do dziecka w sposób jasny i dla niego zrozumiały. Myśl o nim jako młodszym niż jest faktycznie.
2. Stałość - nie lubi zmian. Najlepiej funkcjonuje w środowisku, które przekazuje mu spójne informacje nie różniące się od siebie.
3. Powtarzanie - powtarzaj często informacje, które chcesz, żeby dziecko zapamiętało – mają problem z pamięcią.
4. Rutyna - dziecko ma łatwość w zapamiętywaniu czynności wykonywanych regularnie. Świadomość niezmienności zmniejsza w nim poziom leku, wpływając korzystnie na efektywne uczenie się.
5. Prostota - mów krótko i zwięźle, aby dziecko było w stanie przyswoić informacje.
6. Szczegółowość - mów dziecku krok po kroku co ma robić, czego od niego oczekujesz.
7. Zasady - lepiej funkcjonuje kiedy świat jest wokół uporządkowany i stały. Potrzebuje stałych i niezmiennych zasad.
8. Nadzór - czuwaj nad dzieckiem i jego zachowaniem. Dziecko z FAS czasami zachowuje się nieprzewidywalnie. Potrzebuje nadzoru.

Literatura:
Małgorzata Klecka – „Fascynujące dzieci”
K. Liszcz – „Jak być opiekunem dziecka z FAS”
K. Walsh – „Jak zrozumieć uszkodzenia mózgu?”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Węgrowskiego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego

Informator dla osób doznających przemocy w rodzinie

Jak poradzić sobie z przemocą w rodzinie?

Informator skierowany jest do osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zawiera podstawowe informacje dotyczące przemocy w rodzinie oraz adresy instytucji, które na terenie powiatu węgrowskiego zajmują się udzielaniem pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Do pobrania:

pdfInformator dla osób doznajcych przemocy w rodzinie

Informator dla osób doznających przemocy w rodzinie

Co to jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie – to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

1. JEST INTENCJONALNA
Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE
W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą.
Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.

3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE
Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL
Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony

Podstawa prawna: Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z dn. 2005 r., nr 180, poz. 1493 z póżn. zm.)

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie

Przemoc fizyczna - wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie itp.

Przemoc psychiczna - prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystuje mechanizmy psychologiczne, np. wyśmiewanie, poniżanie, upokorzenie, krytykowanie, narzucanie własnych poglądów, szantażowanie itp.

Przemoc seksualna - wmuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystycznych form współżycia, a także krytykowanie zachowań seksualnych itp.

Przemoc ekonomiczna - prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych rodziny, okradanie itp.

Zaniedbanie - ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

Kto może stać się ofiarą przemocy w rodzinie?
- współmałżonkowie,
- partnerzy w związkach nieformalnych,
- dzieci i młodzież
- osoby starsze,
- osoby z niepełnosprawnością.

Pamiętaj!
- Przemoc jest przestępstwem!
- Sprawca każdego rodzaju przemocy winien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej!
- Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy!
- Sprawca przemocy wobec bliskich, gdy czuje się bezkarny, prawdopodobnie nie zmieni się, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składanie obietnic; następnym razem może być znacznie gorzej!
- Nigdy nie jest za późno, by powiedzieć przemocy NIE!
- Przemoc nie skończy się sama z siebie!
- Pierwszym krokiem do przerwania przemocy jest przełamanie milczenia!
- W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom policję lub prokuratora: szybka reakcja umożliwia zapewnienie Tobie oraz Twoim bliskim ochrony, wszczęcie odpowiednich procedur a także zabezpieczenie dowodów zdarzenia!
- Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie

Zareaguj! Nie bądź obojętny!
Powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie!

Masz prawo do:
- Życia w rodzinie wolnej od przemocy,
- Ochrony prawnej Twojego życia, zdrowia, czci i dobrego imienia oraz do samodzielnego decydowania o swoim życiu,
- Pomocy lekarskiej w tym wydania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego przez lekarza pierwszego kontaktu o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie,
- Masz prawo do żądania wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty" przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty lub ochrony zdrowia,
- Żądania od organów ścigania wszczęcia postępowania przygotowawczego wobec osoby stosującej przemoc w Twojej rodzinie, a w razie potrzeby- jej izolacji,
- Aktywnego udziału w postępowaniu przed sądem w charakterze strony, w tym m.in. dostępu do akt sprawy, składanie wniosków dowodowych (np. o przesłuchanie wskazujących przez Ciebie osób, czy też zaskarżanie wydania orzeczeń).

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Węgrowie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką wsparcia dla mieszkańców Powiatu Węgrowskiego.
Oferta OIK skierowana jest do tych wszystkich, którzy przeżyli zdarzenia zakłócające dotychczasowy sposób życia, jak również tych, których trudne sytuacje życiowe przerastają.
Z usług Ośrodka mogą skorzystać osoby lub rodziny bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy sytuację materialną.
W OIK jest możliwość korzystania ze stałej profesjonalnej pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i rodzinnej.
Ośrodek zapewnia możliwość udzielenia tymczasowego schronienia w Hostelu Ośrodka w sytuacjach, kiedy istnieje konieczność zaplanowania długotrwałych oddziaływań w stosunku do rodziny w sytuacji kryzysowej jaką jest przemoc domowa.

Specjaliści Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie

- Psycholodzy
- Prawnik
- Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- Konsultanci ds. uzależnień
- Konsultant prawny
- Konsultant pracy z rodziną

Zgłoszenia na konsultacje ze specjalistami prosimy umawiać w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Piłsudskiego 23, III piętro, pokój nr 1
lub telefonicznie (25) 792 02 90
Poradnictwo mailowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obowiązujące zasady przy udzielaniu porad: poufność, bezstronność, otwartość dla wszystkich, bezpłatność.

Dodatkowe informacje dla osób zainteresowanych udzielane są pod nr tel.(25) 792 02 90 lub ( 25) 792 49 07 w. 13
oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów
www.pcpr.wegrow.pl

Gdzie szukać pomocy?
Wykaz instytucji, które na terenie Powiatu Węgrowskiego zajmują się udzielaniem pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Węgrowie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów
tel. 025 792 02 90
tel.(25)792 49 07 w.13
www.pcpr.wegrow.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie
Sekcja Prewencji
ul. Piłsudskiego 6, 07-100 Węgrów
tel. (25) 792 12 00
tel. alarmowy 997 lub112

Komisariat Policji w Łochowie
ul. 1 Maja 18, 07-130 Łochów
tel.(25)675 65 00

Prokuratura Rejonowa w Węgrowie
ul. Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów
tel.(25)792 23 92

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
ul. Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów
tel. (25)792 25 41

Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu

Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonujące przy każdym Urzędzie Gminy

Placówki Służby Zdrowia z terenu Powiatu Węgrowskiego

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia"
tel. 801 12 00 02

Bezpłatny ogólnopolski Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży 116111 pn-pt 12.00-20.00

Policyjny Telefon Zaufania tel. 800 120 226

Punkt Konsultacyjny

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, niedostosowanych społecznie i ich rodzin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, w porozumieniu z Miastem Węgrów, uruchomiło Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, niedostosowanych społecznie i ich rodzin.

Zadaniem Punktu Konsultacyjnego jest prowadzenie działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom obejmujących:

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;

Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psycho-społecznej i prawnej;

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Punkt Konsultacyjny obejmuje swoim zasięgiem Miasto Węgrów, mieści się przy ul. Piłsudskiego 23 (w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie - III piętro).

W Punkcie konsultacyjnym prowadzona jest działalność obejmująca w szczególności:

 • Poradnictwo dla osób uzależnionych,
 • Poradnictwo dla osób używających narkotyków (nieuzależnionych),
 • Psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych od narkotyków,
 • Psychoterapia dla rodzin osób uzależnionych,
 • Psychoterapia dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków,
 • Wywiady i interwencje socjalne,
 • Wzmocnienie działań już prowadzonych w mieście przez instytucje zajmujące się profesjonalną opieką i doradztwem.

Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne pod numerem:

tel. (25) 792 02 90 lub (25) 792 49 07,

lub osobiście w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Regulamin Hostelu

Załącznik
do Zarządzenia Nr 3/2005
Dyrektora PCPR w Węgrowie
z dnia 01 września 2005 roku


 

Regulamin pobytu w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie, przy ul. Piłsudskiego 23

1. Postanowienia ogólne.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (w skrócie OIK) realizuje zadania zgodnie z art. 47 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), podejmując działania na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania pogłębianiu się występujących dysfunkcji.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się w szczególności poradnictwa specjalistycznego oraz schronienia dostępnego przez całą dobę w Hostelu Ośrodka.

Zakres podstawowych usług świadczonych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Hostelu Ośrodka obejmuje:

 1. zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu w Hostelu Ośrodka w przypadku, zagrożenia bezpieczeństwa życia klienta,
 2. poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, socjalne i prawne,
 3. możliwość opieki i konsultacji lekarsko-pielęgniarskiej,
 4. terapię współuzależnień,
 5. niezbędne medykamenty, środki czystości i środki higieny osobistej w sytuacji, gdy nie ma możliwości samodzielnego zakupu,
 6. pracę socjalną skierowaną przede wszystkim na wzmocnienie lub odzyskanie zdolności do prawidłowego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym,
 7. animowanie i prowadzenie grup wsparcia.

2. Zasady przyjmowania do Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Hostel OIK przeznaczony jest dla około 5 osób.

Korzystanie z usług OIK jest świadczeniem pomocy społecznej zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Prawo pobytu w Hostelu mają osoby:

 • posiadające aktualne skierowanie – decyzję wydaną przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, na wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do Hostelu oraz w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do Hostelu lub przez pracownika socjalnego PCPR,
 • zobowiązujące się do przestrzegania Regulaminu pobytu w Hostelu.

Osoba posiadająca aktualne skierowanie zwana jest mieszkańcem Hostelu.

Prawo do pobytu w Hostelu mają przede wszystkim mieszkańcy Powiatu Węgrowskiego, w uzasadnionych zaś przypadkach mieszkańcy innych powiatów - jednak tylko na wniosek właściwego terytorialnie OPS-u, który to zobowiązuje się pokryć koszty pobytu w Hostelu osoby zainteresowanej.

Prawo pobytu w Hostelu dotyczy okresu do 3 miesięcy, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przedłużone do 6 miesięcy.

Pobyt w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest odpłatny na zasadach określonych uchwałą Rady Powiatu w Węgrowie, w uzgodnieniu z osobą kierowaną i właściwym ośrodkiem pomocy społecznej, z terenu którego pochodzi osoba kierowana.

Opłata za pobyt w Hostelu OIK przekazywana jest na konto Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, wg noty obciążeniowej wystawionej przez PCPR.

Decyzja o przyznaniu pobytu w Ośrodku może być cofnięta stosowną decyzją Dyrektora PCPR w Węgrowie w przypadku nieprzestrzegania przez mieszkańca Hostelu przepisów Regulaminu oraz braku współpracy w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej ze strony mieszkańca Hostelu, który to obowiązek wynika z art. 4 ustawy o pomocy społecznej.

3. Prawa mieszkańca Hostelu OIK

Mieszkańcy Hostelu maja prawo do korzystania z urządzeń stanowiących jego wyposażenie, tzn. pralki, kuchni gazowej, kuchenki mikrofalowej, czajnika elektrycznego, odkurzacza, etc.

Korzystanie z usług Hostelu nie pozbawia możliwości korzystania z innych form pomocy przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej.

Mieszkaniec hostelu ma prawo do formułowania i wyrażania swoich potrzeb, spostrzeżeń i opinii.

4. Obowiązki mieszkańca Hostelu OIK

Mieszkaniec Hostelu ma obowiązek zarejestrowania się w chwili rozpoczęcia pobytu, co wiąże się z przedstawieniem dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości.

W przypadku braku dowodu tożsamości mieszkaniec Hostelu zobowiązany jest w terminie do 5 dni przedłożyć zaświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Mieszkaniec Hostelu winien informować PCPR o każdej zmianie swojej sytuacji materialno-bytowej, tzn. podjęcia zatrudnienia, wysokość dochodu, etc.

Mieszkaniec Hostelu zobowiązany jest do wykonywania poleceń pracowników i Dyrektora PCPR wydawanych w ramach ich obowiązków i uprawnień.

Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz spożywania i wnoszenia alkoholu, osoba po spożyciu alkoholu nie może przebywać w Hostelu OIK. Po stwierdzeniu złamania powyższego zakazu mieszkaniec Hostelu może zostać usunięty z Ośrodka w trybie natychmiastowym.

Osoby przebywające w Hostelu są obowiązane współpracować z pracownikami Ośrodka oraz aktywnie korzystać z oferowanych form pomocy w celu wyjścia z kryzysu i powrotu do swojego rodzinnego środowiska. Odmowa takiej współpracy może być powodem odmowy udzielenia dalszej pomocy przez Ośrodek.

Osoby przebywające w Hostelu są zobowiązane do poszanowania praw i godności drugich osób oraz nie mogą stosować różnego rodzaju przemocy i dyskryminacji .

Zabronione jest udzielanie wszelkich informacji na temat innych osób przebywających w Hostelu.

Dzieci do 13 roku życia nie mogą być pozostawione w Hostelu bez opieki.

5. Przepisy porządkowe.

1) Korzystający z Hostelu OIK zobowiązani są do:

 • przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22.00–6.00,
 • pozostawiania przy wyjściu kluczy od zajmowanego przez siebie pokoju w portierni,
 • zachowania porządku i czystości w zajmowanych przez siebie pokojach sypialnych oraz w pozostałych pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania (kuchnia, łazienka), zgodnie z harmonogramem ustalonym przez kierownika Ośrodka, regulującym dyżury oraz umożliwienia wejścia do zajmowanego przez siebie pokoju przez pracownika Ośrodka (pracownik ma prawo do powyższego jedynie pod obecność mieszkańca Hostelu),
 • przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, a także wnoszenia przedmiotów typu: broń, ostre narzędzia, materiały pirotechniczne; w związku z powyższym ustaleniem zgłaszający się do Hostelu winien, na prośbę personelu, udostępnić do wglądu wnoszone przez siebie rzeczy,
 • przestrzegania zakazu palenia tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych,
 • poszanowania wyposażenia i sprzętów znajdujących się w pomieszczeniach Ośrodka. Za celowe zniszczenie sprzętu osoba będzie obciążona kosztami jego naprawy,
 • przestrzegania podstawowych zasad współżycia społecznego, w szczególności zaś poszanowania cudzej własności, a także unikania sytuacji konfliktowych,
 • przestrzegania zakazu przyjmowania odwiedzin,
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i przeciwpożarowego,
 • ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnym działaniem poprzez naprawienie ich w naturze bądź ekwiwalencie pieniężnym; wyrządzenie szkody o znacznej wartości niezależnie od roszczeń cywilnoprawnych objęte jest również odpowiedzialnością karną,
 • zgłaszania personelowi dokonanych strat mniejszych (np. stłuczki).

2) Podczas przyjęcia do Hostelu zgłaszający się zapoznawany jest z niniejszym Regulaminem i podpisuje zobowiązanie stosowania się do zawartych w nim postanowień.

6. Postanowienia uzupełniające.

Kierownictwo Ośrodka Interwencji Kryzysowej nie odpowiada za wniesione przez mieszkańców środki pieniężne oraz inne wartościowe przedmioty i nie przyjmuje ich do depozytu, nie bierze też odpowiedzialności za pozostawioną w lodówce żywność.

Przedmioty pozostawione w OIK przy jego opuszczaniu po upływie 2 tygodni podlegają komisyjnej likwidacji.

Strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie ze strony oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

Copyright © Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie 2021 | Realizacja w oparciu o CMS Joomla StudioAlfa.pl tworzenie stron Joomla.