Biuletyn Informacji Publicznej

Dni i godziny otwarcia

Druki do pobrania

Do uzupełnienia.

Wychowankowie rodzin zastępczych

Pomoc dla osób usamodzielnianych:

Podstawa prawna
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2016 r. poz. 575);

Formy pomocy dla osób usamodzielnianych:
1. Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą", w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:
1) przyznaje się pomoc na:
a) kontynuowanie nauki;
b) usamodzielnienie;
c) zagospodarowanie;
2) udziela się pomocy w uzyskaniu:
a) odpowiednich warunków mieszkaniowych;
b) zatrudnienia;
3) zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:
1) 3 lat - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
2) 1 roku - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Warunki przyznania pomocy na usamodzielnienie lub zagospodarowanie:
1. Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1.200 zł.
2. W przypadku, gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1.200 zł, można przyznać pomoc na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą.
3. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób.
Pomoc przyznawana jest na wniosek osoby usamodzielnianej.

Indywidualny program usamodzielnienia, opiekun usamodzielnienia:
Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia.
Osoba usamodzielniana, co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby.

Pomoc na kontynuowanie nauki:
Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:
1) w szkole,
2) w zakładzie kształcenia nauczycieli,
3) w uczelni,
4) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
5) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.
Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki wynosi nie mniej niż 500 zł miesięcznie.
Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:
1) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę spokrewnioną - nie mniej niż - 3.300 zł, jeśli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;
2) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:
a) nie mniej niż 6.600 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat;
b) nie mniej niż 3.300 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat;
c) nie mniej niż 1.650 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat nie krócej jednak niż przez okres 1 roku;

Pomoc na zagospodarowanie:
Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia, w wysokości nie niższej niż 1.500 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wys. nie niższej niż 3.000 zł.

Pomoc dla osób usamodzielnianych:

Podstawa prawna
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2015 r. poz. 163 z późn.zm);
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. (Dz.U z 2012 r. poz. 954);

I. Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobowa opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zwana dalej „osobą usamodzielnianą", zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:
1) pieniężną na usamodzielnienie;
2) pieniężną na kontynuowanie nauki;
3) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;
4) w uzyskaniu zatrudnienia;
5) na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.

II. Pomoc, przysługuje osobie usamodzielnianej, w przypadku gdy skierowanie na pobyt całodobowy do domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego albo młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.

IV. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie, która przebywała domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym specjalnym ośrodka szkolno-wychowawczym, specjalnego ośrodka wychowawczego, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym co najmniej rok.

V. Pomoc przysługuje osobie usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy albo specjalny ośrodek wychowawczy, w przypadku gdy osoba ta jest zdolna do samodzielnej egzystencji.

VI. Warunkiem uzyskania pomocy jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

VII. Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz wartość pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej ustala się od kwoty 1.722 zł zwanej dalej „podstawą".
1. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wys. 30% podstawy miesięcznie przysługuje osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej.
2. Pomoc przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnienia 25 lat.

Opracowała: Jolanta Regner

Polski Bon Turystyczny

Polski Bon Turystyczny dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie informuje, iż w dniu 17.07.2020 r. weszła w życie Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym. Świadczenie w formie bonu przysługuje osobie mającej w dniu wejścia w życie ustawy przyznane prawo do: świadczenia wychowawczego oraz dodatku, o którym mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a albo art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).

Polski Bon Turystyczny to dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienie do świadczenia. Bon Turystyczny jest jednorazowym świadczeniem w wysokości 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia. Na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w łącznej wysokości 1.000 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Przyznanie bonu nie będzie uzależnione od posiadanych dochodów. W celu skorzystania z bonu turystycznego osoba uprawniona będzie musiała założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, zalogować się i aktywować bon. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże bon SMS-em lub e-mailem. Trzeba będzie także podać lub uaktualnić dane kontaktowe, czyli adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Będzie tam także możliwość złożenia oświadczenia będącego podstawą przyznania dodatkowego bonu na dziecko z niepełnosprawnością. System pozwala na łatwą rejestrację m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej.

Płatności bonem będą realizowane w oparciu o komunikację SMS otrzymaną od ZUS. Chcąc zapłacić bonem za usługę turystyczną trzeba będzie okazać podmiotowi turystycznemu specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny otrzymany w SMS.

Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany. Za pomocą bonu osoba uprawniona będzie mogła dokonywać płatności za m.in.: pobyt w: hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Bon ma objąć również imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego. Polski Bon będzie można wykorzystać wyłącznie na wyjazdy krajowe. Lista obiektów, w których będzie możliwe wykorzystanie bonu turystycznego została opublikowana na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej. Bonem turystycznym w formie elektronicznej będzie można płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości przysługującego świadczenia do końca marca 2022 r.

UWAGA !!!
W sytuacji, gdy dziecko zmienia formę pieczy zastępczej (zostaje umieszczone w innej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka), osobą uprawnioną do otrzymania prawa do świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego na to dziecko jest osoba sprawująca bieżącą pieczę zastępczą nad dzieckiem lub jedna z osób pełniących funkcję rodziny zastępczej lub prowadzących rodzinny dom dziecka. W takiej sytuacji osoba sprawująca bieżącą pieczę nad dzieckiem składa wniosek do Polskiej Organizacji Turystycznej o przyznanie prawa do Polskiego Bonu Turystycznego.
Do wniosku należy dołączyć informację o przyznaniu dodatku wychowawczego wydanego przez organ właściwy (decyzję przyznającą dodatek).
Wniosek można złożyć papierowo na adres:
Polska Organizacja Turystyczna ul. Janińska 32, 32-020 Wieliczka lub elektronicznie na skrzynkę ePUAP Polskiej Organizacji Turystycznej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych:
Ministerstwa Rozwoju https://www.gov.pl/web/rozwoj/bonturystyczny
oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych http://www.zus.pl

pdfInformacje: Polski Bon Turystyczny dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Piecza zastępcza

Podstawa prawna
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2016 r. poz. 575 z późn.zm.);

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1) rodzina zastępcza:
a) spokrewniona
b) niezawodowa
c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;
2) rodzinny dom dziecka.

Zadania rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka
Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie dziecka, w szczególności:
1) traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
2) zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
3) zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
4) zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;
5) zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;
6) zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
7) umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

Osoby tworzące rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka:
1) Rodziny zastępcze lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim,
2) Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.
3) Rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinę zastępczą niezawodową tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

Wymagania w stosunku do osób tworzących rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka:
1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych:
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej oraz
b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa,
6) przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
7) zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego;
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Wstępna akceptacja kandydatów:
kandydat do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka może odbyć szkolenie, po otrzymaniu od organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wstępnej akceptacji dokonanej na podstawie oceny spełniania warunków.

Szkolenie kandydatów
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub przez ośrodek adopcyjny.
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

1) 660 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
2) 1000 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przysługuje dodatek na każde umieszczone dziecko w wysokości 500 zł do ukończenia 18. roku życia.

Dodatek na dziecko niepełnosprawne
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej i prowadzącego rodzinny dom dziecka:
Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.000,00 zł miesięcznie,
Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.600,00 zł miesięcznie.

Opracowała: Jolanta Regner

Strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie ze strony oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

Copyright © Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie 2021 | Realizacja w oparciu o CMS Joomla StudioAlfa.pl tworzenie stron Joomla.