Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Aktywny Samorząd 2017

 

 Załącznik do Zarządzenia Nr 2 z dnia 13 marca 2017 r.
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie

pdfRegulamin dofinansowań pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" w 2017 r. w Powiecie Węgrowskim

Na podstawie Uchwały nr 5/2017 Zarządu PFRON z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2017 roku, tworzy się Regulamin dofinansowań pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" w 2017 r. w Powiecie Węgrowskim w następującym brzmieniu:

Cele programu
1. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
2. Cele szczegółowe programu:
1) przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
2) przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
3) umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
4) poprawa szans beneficjentów programu w rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
5) wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Podstawą uruchomienia i realizacji pilotażowego programu Aktywny samorząd są:
1) Art. 47 ust. 1 pkt. 4 lit. a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
2) Uchwała nr 14/2014 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie: realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
3) Ujednolicony tekst Programu „Aktywny samorząd” wprowadzony Uchwałą nr 5/2014 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 9 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu „Aktywny samorząd” oraz zmiany wprowadzone Uchwałą nr 3/2015 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 22 kwietnia 2015 r.
4) Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2014 Zarządu PFRON z dnia 21 lutego 2014 r. zmienione Uchwałą nr 71/2016 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 7 grudnia 2016 r.
5) Dokument, pn. „Kierunki działań programu oraz warunki brzegowe obowiązujące Realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2017 r. stanowiący załącznik do Uchwały nr 5/2017 Zarządu PFRON z dnia 24 stycznia 2017 r.
6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926).
7) Umowa nr AS3/000022/07/D z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” z dnia 5 kwietnia 2013 r. zawarta pomiędzy PFRON a Powiatem Węgrowskim.
8) Załączniki i materiały informacyjne oraz interpretacje dotyczące programu „Aktywny Samorząd” przekazywane przez PFRON.Program „Aktywny Samorząd" skierowany jest do osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Węgrowskiego.
2. Realizatorem programu jest Powiat Węgrowski poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów.
3. Za realizację pilotażowego programy „Aktywny samorząd” odpowiedzialny jest Dyrektor PCPR w Węgrowie.

§ 2
Obszary dofinansowania oraz adresaci programu

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Adresat programu: osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.
Maksymalna kwota dofinansowania: 5.000 zł
Minimalny udział własny wnioskodawcy: 15%
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Adresat programu: osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.
Maksymalna kwota dofinansowania:
2.100 zł w tym:
kurs/egzaminy - 1.500 zł
pozostałe koszty - 600 zł
Minimalny udział własny wnioskodawcy: 25%
Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Adresat programu: osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.
Maksymalna kwota dofinansowania:
- osoby niewidome - 20.000 zł
w tym na urządzenia brajlowskie - 12.000 zł
- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o niepełnosprawności - 8.000 zł
- osoby z dysfunkcją kończyn górnych oraz pozostali adresaci - 5.000 zł
Minimalny udział własny wnioskodawcy: 10%
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
Adresat programu: osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.
Maksymalna kwota dofinansowania:
osoby głuchoniewidome - 4.000 zł
pozostałe osoby - 2.000 zł
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Adresat programu: osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
Maksymalna kwota dofinansowania: 2.000 zł
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Adresat programu: osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym - jeśli jest w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Maksymalna kwota dofinansowania:
Przy amputacji:
- w zakresie ręki - 9.000 zł
- przedramienia - 20.000 zł
- ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym - 26.000 zł
- na poziomie podudzia - 14.000 zł
- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł
- uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 25.000 zł
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON - nie więcej niż 200 zł
Minimalny udział własny wnioskodawcy: 10%
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
Adresat programu: osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym - jeśli jest w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Maksymalna kwota dofinansowania:
Przy amputacji:
- w zakresie ręki - 2.700 zł
- przedramienia - 6.000 zł
- ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym - 7.800 zł
- na poziomie podudzia - 4.200 zł
- na wysokości uda - 6.000 zł
- uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 7.500 zł
Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON - nie więcej niż 200 zł
Minimalny udział własny wnioskodawcy: 10%
Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Adresat programu: osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy, jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu nie krócej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.
Maksymalna kwota dofinansowania:
200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku - tytułem kosztów opieki nad jedną każdą osobą zależną.
Minimalny udział własny wnioskodawcy: 15%

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Adresat programu: osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Uczy się w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
Maksymalna kwota dofinansowania:
1. W ramach Modułu II kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia wynosi – 1.000 zł,
2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę,
2. Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu lub Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W opinii tej realizator programu lub Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wskazuje w szczególności:
1) proponowaną wysokość dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego;
2) uzasadnienie proponowanej decyzji, w tym:
a) dotyczące wysokości dofinansowania, przede wszystkim ze względu na atrakcyjność kierunku nauki wybranego przez wnioskodawcę na otwartym rynku pracy,
b) wskazanie innych okoliczności zasługujących na indywidualne rozpatrzenie sprawy (na podstawie informacji przekazanych przez wnioskodawcę);
3) średni i najniższy, procentowy udział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dofinansowanych przez realizatora programu kosztach:
a) opłaty za naukę (czesne) w ramach wniosków wnioskodawców, których przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 3,
b) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, objętych pomocą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w semestrze/półroczu, którego dotyczy proponowana decyzja;
4) wysokość limitu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dyspozycji realizatora programu na dofinansowania w module II (na dzień sporządzenia opinii) wraz z informacją, czy decyzja wymaga zwiększenia tego limitu;
5) wykaz analizowanych dokumentów stanowiących podstawę wydanej opinii.
3. W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
4. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
1) 700 zł – w przypadkach, gdy wnioskodawca jest osobą niesamodzielną i ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej, itp. Dokumentem potwierdzającym poniesienie kosztów jest oświadczenie o udzielanej pomocy i wysokości wynagrodzenia, wystawione przez osobę świadczącą powyższą pomoc na rzecz wnioskodawcy,
2) 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
3) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
4) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.
5. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 4 nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.
6. Wyliczona kwota dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne), ulega zmniejszeniu o 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca po pomyślnym ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach danej formy edukacji na poziomie wyższym, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym chyba, że wnioskodawca:
1) ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON, albo
2) jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym, wówczas zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki (czesne) - nie obowiązuje.
7. Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 4, ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:
1) do 25% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
2) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
3) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym;
4) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
8. Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania w następujący sposób:
1) czesne - w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy dofinansowania,
2) dodatek - w terminie do 14 dni od dnia przekazania przez wnioskodawcę realizatorowi programu: informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki.
9. Rozliczenie przyznanego dofinansowania kosztów opłaty za naukę nastąpi po dostarczeniu przez Beneficjenta pomocy:
1) oryginałów wystawionych na Beneficjenta pomocy dokumentów, potwierdzających wysokość poniesionych kosztów w postaci faktur VAT, a w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie jest możliwe wystawienie faktury VAT, innych dowodów księgowych poświadczających celowe wydatkowanie przyznanych w ramach umowy środków, np. w formie zaświadczenia wydanego przez uczelnię, szkołę zawierającego dane analogiczne jak na dokumencie - faktura VAT
2) oświadczenia stanowiącego załącznik do umowy dotyczącego poniesienia kosztów w ramach dodatku na pokrycie kosztów kształcenia. Przez dodatek na pokrycie kosztów kształcenia należy rozumieć nie wymagającą rozliczenia kwotę przeznaczoną na wydatki związane z pobieraniem nauki. Dodatek ten uznawany jest jako koszt poniesiony.
10. Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.
11. Informację, o której mowa w pkt 8 ust. 2 oraz końcowe dokumenty rozliczeniowe, o których mowa w pkt. 9 wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć realizatorowi programu w terminie do 14 dni od dnia zakończenia semestru/półrocza objętego dofinansowaniem.
12. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.
13. Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach modułu II:
1) każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
a) „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
b) „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
z uwzględnieniem pkt 2,
2) wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu - do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
3) decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4,
4) wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów / półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).
14. W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.
15. Decyzję o wysokości pomocy dla wnioskodawcy podejmuje realizator programu, który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.
16. Udział własny wnioskodawcy – w zakresie kosztów czesnego:
a) 15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
b) 65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).
z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

§ 3
Tryb składania wniosków o przyznanie dofinansowania
1. Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu, złożony wraz z niezbędnymi załącznikami.
2. Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów, pokój nr 6.
3. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego złożenia w PCPR lub datę stempla pocztowego.
4. Druki Wniosków stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu.
5. Za kompletny wniosek uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z kompletem wymaganych załączników do Regulaminu, tj.:
• Załączniki nr 4a i 4b - Zaświadczenie lekarskie,
• Załącznik nr 5 - Oświadczenie o wysokości dochodu,
• Załącznik nr 6 - Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
• Załącznik nr 7 - Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni
6. Podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej dofinansowania są informacje aktualne na dzień złożenia wniosku, z wyjątkiem wniosków wnioskodawców zobowiązanych do uzupełnienia lub korekty danych - w tym przypadku podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień uzupełnienia wniosku.
7. Wnioskodawca może występować przez pełnomocnika, ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, które określa zakres pełnomocnictwa do dokonania poszczególnych czynności - pełnomocnictwo wnioskodawca dołącza do wniosku wraz z pisemnym oświadczeniem pełnomocnika, iż nie jest on i w ciągu ostatnich 3 lat nie był właścicielem, współwłaścicielem, przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem) lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem firm(y), oferujących sprzedaż towarów/usług będących przedmiotem wniosku wnioskodawcy o dofinansowanie ze środków PFRON ani nie jest i nie był żaden inny sposób powiązany z zarządem tych firm poprzez np.: związki gospodarcze, rodzinne, osobowe itp.
8. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie informacje o wszelkich zmianach, dotyczących danych zawartych we wniosku.
9. W przypadku, gdy wnioskodawca przedstawia do wniosku dokumenty wystawione w języku innym niż język polski, zobowiązany jest do przedłożenia tłumaczenia tych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego. Koszty związane z tłumaczeniem tych dokumentów nie są refundowane ze środków PFRON.
10. Wnioskodawca, który ubiega się o ponowne udzielenie pomocy ze środków PFRON na ten sam cel jest zobowiązany wykazać we wniosku istotne przesłanki wskazujące na potrzebę powtórnego/kolejnego dofinansowania ze środków PFRON. Do istotnych przesłanek należą okoliczności związane przede wszystkim z aktywnością zawodową i nauką wnioskodawcy/ podopiecznego wnioskodawcy. Przesłanki te należy wykazać w odpowiedniej rubryce wniosku (uzasadnienie wniosku) lub w osobnym piśmie.
11. Wnioski można składać w terminie:
Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
od dnia 24.04.2017 r. do 30.08.2017 r.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:
rok szkolny/akademicki 2016/2017 – od 16.03.2017 r. do 30.03.2017 r.
rok szkolny/akademicki 2017/2018 – od 30.06.2017 r. do 10.10.2017 r.
12. Realizator programu w terminie do 14 dni od dnia złożenia niekompletnego wniosku, informuje Wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, brakujących dokumentach, które powinny zostać usunięte w terminie do 14 dni od dnia odebrania wezwania – pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
13. Częstotliwość udzielania pomocy w ramach modułu I:
- Obszar A – Zadanie 1 i 2, B – Zadanie 1 i 2, C – Zadanie 3 – pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku w którym udzielono pomocy,
- Obszar C – zadanie 2 i 4 – pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.
14. W 2017 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione - suma punktów preferencyjnych nie może stanowić mniej niż 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do udzielenia w ramach oceny merytorycznej wniosku; pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków określa realizator programu. Kryteria oceny merytorycznej wniosków określa załącznik nr 1 do regulaminu.
15. Podejmowanie decyzji i realizacja wniosków będzie wynikała z listy rankingowej wniosków utworzonej na podstawie sumy punktów uzyskanych w trakcie oceny merytorycznej wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym i merytorycznym.
16. W sytuacji, gdy limit środków finansowych nie umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równoważną sumą punktów, o przyznaniu dofinansowania decyduje:
- stopień niepełnosprawności wnioskodawcy, w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
- w dalszej kolejności, jeśli ww. reguła nie przyniesie rozwiązania o przyznaniu dofinansowania decydować będzie wysokość miesięcznego dochodu na członka rodziny w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców o najniższym dochodzie.
17. Realizator ma prawo, wydając zarządzenie, obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu kwoty przeznaczonej na realizację programu.
18. Na podstawie wysokości kwot wnioskowanych we wnioskach pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym oraz na podstawie wysokości posiadanego limitu środków PFRON na realizacje Modułu II, Realizator wyznacza bazową kwotę dofinansowania kosztów czesnego albo współczynnik stopnia dofinansowania kosztów czesnego, a także wyznacza bazową kwotę dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

§ 4
Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków
1. Realizator programu weryfikuje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku dokonuje się na podstawie dokumentów dołączonych przez wnioskodawcę do wniosku, danych i informacji wynikających z wniosku, posiadanych przez Realizatora i PFRON zasobów oraz ustaleń dokonanych w trakcie weryfikacji wniosku.
2. Weryfikacja formalna wniosku polega na sprawdzeniu przez pracownika Realizatora, czy wnioskodawca i/lub jego podopieczny spełnia obowiązujące warunki uczestnictwa w programie i ubiegania się w jego ramach o wsparcie. Ocenie formalnej podlega:
• spełnianie przez wnioskodawcę/podopiecznego wnioskodawcy wszystkich kryteriów uprawniających do złożenia wniosku i uzyskania dofinansowania,
• dotrzymanie przez wnioskodawcę terminu na złożenie wniosku,
• zgodność zgłoszonego we wniosku przedmiotu dofinansowania z zasadami wskazanymi w programie,
• kompletność i poprawność danych zawartych we wniosku, zgodność wniosku oraz wymaganych załączników,
• wypełnienie wymagalnych rubryk we wniosku i załącznikach do wniosku,
• zgodność reprezentacji wnioskodawcy lub jego podopiecznego - w trakcie weryfikacji sprawdzane jest czy wniosek został podpisany przez osoby do tego uprawnione.
3. Realizator programu może sprawdzić w Oddziale PFRON okresy karencji, o których mowa powyżej i powiadomić wnioskodawcę o ewentualnym braku możliwości otrzymania dofinansowania.
4. Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w celu wyłonienia wniosków, które mają największe szanse na realizację celów programu i które zmieszczą się w limicie środków finansowych przekazanym przez PFRON na realizację poszczególnych obszarów programu. W związku z tym realizator programu będzie stosował punktowy system oceny wniosków oraz wyznaczy minimalny próg punktowy, umożliwiający bieżące udzielenie dofinansowania.
Skala punktowa oceny merytorycznej dla wniosków złożonych w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2017 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Wszystkie wnioski dotyczące Modułu I rozpatrywane są według tej samej procedury i kryteriów. W przypadku wniosków w trakcie weryfikacji, których nasuwają się wątpliwości, co do możliwości ich pozytywnej oceny pod względem kryteriów niepełnosprawności lub co do celowości wnioskowanego dofinansowania, w celu ich rzetelnej oceny można wezwać wnioskodawcę do osobistego stawiennictwa celem ustalenia/potwierdzenia stanu faktycznego związanego z zakresem dysfunkcji narządu wzroku/słuchu i potrzebą wyposażenia potencjalnego beneficjenta we wnioskowany przedmiot dofinansowania. Nieuzasadniona odmowa stawiennictwa będzie podstawa do odmowy dofinansowania. Za usprawiedliwienie nieobecności można uznać wyłącznie udokumentowane zdarzenie uniemożliwiające osobiste stawiennictwo (np. zwolnienie lekarskie, pobyt w szpitalu lub inne udokumentowane zdarzenie losowe).
6. W przypadku wniosku, który w trakcie jego oceny nasuwa wątpliwości, co do możliwości pozytywnej weryfikacji pod względem kryterium dotyczącego rodzaju niepełnosprawności adresata programu lub co do celowości wnioskowanego dofinansowania, do podjęcia pozytywnej decyzji wymagana jest pozytywna opinia wydana przez eksperta i złożenie szczegółowej specyfikacji przedmiotu dofinansowania.
7. Dodatkowe wymagania w zakresie weryfikacji merytorycznej wniosków:
• ekspertem, o którym mowa wyżej nie może być osoba, która aktualnie oraz w ciągu ostatnich 3 lat, była przedstawicielem prawnym lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem firm oferujących sprzedaż towarów/usług będących przedmiotem wniosku,
• w celu rzetelnej oceny wniosku, ekspert powinien potwierdzić stan faktyczny związany z zakresem dysfunkcji i potrzebą wyposażenia potencjalnego beneficjenta pomocy we wnioskowany przedmiot dofinansowania, o ile to możliwe z uwagi na sytuację zdrowotną osoby niepełnosprawnej - w trakcie konsultacji z udziałem potencjalnego beneficjenta pomocy.
8. Czynności związane z weryfikacją wniosku będą rejestrowane w odpowiednich rubrykach formularza wniosku. Zakończenie i efekt tych czynności potwierdzać będą datami i podpisami właściwych pracowników.
9. Wnioskodawcy, któremu odmówiono przyznania środków finansowych w wyniku uchybień ze strony Realizatora przy weryfikacji formalnej wniosku, przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
10. Kwota refundacji kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON będzie wyliczana na podstawie:
• ceny biletu za przejazd kolejowy przez uprawnionego przewoźnika w drugiej klasie pociągu osobowego, uwzględniając posiadane uprawnienia wnioskodawcy do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
• ceny biletu za przejazd w autobusowej komunikacji zwykłej przewoźnika wykonującego regularne przewozy osób, uwzględniając posiadane uprawnienia wnioskodawcy do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
• w przypadku osób odbywających podróż samochodem osobowym, kwota zostanie wyliczona na podstawie określonych stawek za 1 km w zależności od pojemności pojazdu: do 900 cm3 - 0,5214 zł, powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł.

§ 5
Decyzja o przyznaniu dofinansowania
1. Decyzję o przyznaniu lub bądź odmowie przyznania wnioskowanej pomocy podejmuje Realizator. Decyzja będzie rejestrowana w odpowiedniej rubryce formularza wniosku wraz z datą jej podjęcia, pieczęciami i podpisami osób podejmujących decyzję.
2. Decyzja odmowna w sprawie dofinansowania wymaga pisemnego uzasadnienia.
3. Kwota dofinansowania nie może być wyższa niż kwota wnioskowana.
4. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest podstawą zawarcia umowy dofinansowania.
5. W przypadku przyznania dofinansowania realizacja dofinansowania następuje po podpisaniu dwustronnej umowy dofinansowania pomiędzy Realizatorem i wnioskodawcą.
6. Warunkiem zawarcia umowy dofinansowania jest spełnianie przez wnioskodawcę lub jego podopiecznego warunków uczestnictwa określonych w programie także w dniu podpisania umowy.

§ 6
Umowa dofinansowania i jej rozliczenie
1. Szczegółowe warunki realizacji dofinansowania zostaną określone w indywidualnych umowach zawieranych z beneficjentami pomocy w każdym obszarze realizacji programu.
2. Przekazanie przyznanych środków finansowych następuje:
1) na rachunek sprzedawcy przedmiotu zakupu / usługodawcy, na podstawie przedstawionej i podpisanej przez wnioskodawcę faktury VAT (lub inne dowody księgowe, a także potwierdzenie poniesienia kosztu w formie zaświadczenia wydanego, np. przez uczelnię, szkołę, przedszkole lub żłobek, gdy wystawienie faktury VAT nie jest możliwe),
lub
2) na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy - do rozliczenia na warunkach określonych w umowie dofinansowania (wskazanie terminu i sposobu rozliczenia przekazanych środków), co dotyczyć może wyłącznie:
a) w przypadku Modułu I: Obszar A - Zadanie nr 2, Obszar B - Zadanie nr 2, Obszar C – Zadanie nr 2 i nr 4, Obszar D,
b) Modułu II
3. Wybór sprzedawcy przedmiotu dofinansowania lub usługodawcy, należy wyłącznie do beneficjenta pomocy.
4. W przypadku, gdy beneficjent pomocy przedłoży dokumenty rozliczeniowe wystawione w języku innym niż język polski, w których walutą rozliczeniową jest waluta inna niż polski złoty (PLN), zobowiązany jest do przedłożenia tłumaczenia tych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego (Realizator nie refunduje kosztów związanych z tłumaczeniem tych dokumentów). Płatność przez Realizatora kwoty dofinansowania może nastąpić wówczas według kursu sprzedaży danej waluty w Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia dokonania płatności.
5. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów zakupu lub wykonania usług zakupionych lub wykonanych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem przez beneficjenta pomocy umowy z Realizatorem, z wyłączeniem przypadków, uwzględniających możliwość refundacji kosztów, koszty poniesione w okresie do 180 dni przed dniem złożenia wniosku, oraz opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu (koszty poniesione od dnia 01 stycznia 2017 roku).
6. Umowa dofinansowania wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i wnioskodawcę zobowiązań wynikających z umowy. Umowę zawiera się na czas określony, w przypadku:
a) Modułu I: Obszar A, Obszar B, Obszar C – Zadanie nr 3 - na trzy lata, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania,
b) Modułu I: Obszar C – Zadanie nr 3 i Zadanie nr 4 – do czasu upływu okresu gwarancji udzielonej na przedmiot objęty dofinansowaniem,
c) Modułu I Obszar D - do dnia 31 grudnia roku, w którym została zawarta, z koniecznością rozliczenia udzielonego dofinansowania. Modułu II w terminie wskazanym przez Realizatora.
7. W ramach programu nie mogą być dofinansowane:
• pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,
• koszty poniesione na przygotowanie wniosku,
• opłaty związane z realizacją umowy zawartej z beneficjentem pomocy,
• koszty nieudokumentowane.
8. Osoba nie mogąca pisać, lecz mogąca czytać może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej bądź w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku inna osoba wypisze jej imię i nazwisko umieszczając swój podpis, bądź też w ten sposób, że zamiast składającego oświadczenie podpisze się inna osoba, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie nie mogącego pisać, lecz mogącego czytać.

§ 7
Zasady sprawowania kontroli nad wykorzystaniem środków Funduszu przekazanych na dofinansowanie zadań, o których mowa w niniejszym Regulaminie
1. Realizator i PFRON mają prawo kontroli wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowości, rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach, stanowiących podstawę rozliczenia dofinansowania. Kontrola może być prowadzona w całym okresie przechowywania dokumentów, na podstawie których środki PFRON zostały przyznane, przekazane beneficjentom pomocy i rozliczone.
2. W sprawach nieuregulowanych w programie i przez PFRON w dokumentach obowiązujących w ramach realizacji programu, dotyczących trybu postępowania i zasad dofinansowania osób niepełnosprawnych, stosuje się odpowiednio przepisy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1190).

§ 8
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie ze strony oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

Copyright © Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie 2017 | Realizacja w oparciu o CMS Joomla StudioAlfa.pl tworzenie stron Joomla.